Årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør omfatter dermed i utgangspunktet bare en justering av lønn, ikke det øvrige innholdet i tariffavtalen.

Staten
Hovedtariffavtalen i staten, med felles lønnssystemer og felles arbeidstidsvilkår, har vært en viktig bærebjelke i statlig sektor. I hovedtariffoppgjøret i 2016 inngikk staten to ulike tariffavtaler med henholdsvis Akademikerne og LO Stat, Unio og YS. I etterkant av hovedtariffoppgjøret har det vært et partsarbeid rundt endret lønnssystem i staten. For NTL er det et mål at alle statens tilsatte skal ha like lønns- og arbeidsvilkår.   

Statens lønns- og forhandlingssystem gir like rammevilkår for alle statlige virksomheter samtidig som partene lokalt har stort handlingsrom til å utforme omforent lønnspolitikk. NTL mener et sentralt fastsatt system er effektivt og bidrar til kontroll med lønnsutviklingen. For at lønnssystemet skal fungere godt over tid er det viktig at alle elementer i systemet vedlikeholdes i forhandlinger.  

NTL krever en hovedtariffavtale i staten hvor partene er likeverdige på alle nivå, har tillitsskapende og kjente tvistemekanismer og streikerett også på lønn og fordeling.   NTL krever at lønnssystemet i staten ivaretar statens særpreg. Lønns- og forhandlingssystemet må bidra til å understøtte sentrale verdier om rettsstaten og byråkratiets uavhengige rolle. Staten som arbeidsgiver og statens inntektspolitikk må henge sammen. NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar. 

NTL krever at både utdanning og realkompetanse må verdsettes. NTL krever at lønns- og forhandlingssystemet i staten også i framtiden må bidra til å minske forskjellene mellom kvinner og menns lønn og sikre rimelig fordeling av lønnsmidlene.

NTL krever at det ikke settes av midler til lokale forhandlinger i 2017 og at tilleggene gis som sentrale generelle kronetillegg.  

Privat sektor
I privat sektor organiseres oppgjøret som et samordnet oppgjør fra LO sin side, det vil si at NTLs medlemmer i NHO og Virke blir omfattet av de forhandlingene LO fører med arbeidsgiverne, og av eventuelle konflikter som oppstår i disse oppgjørene. I staten og i Spekter er det som vanlig LO Stat som står for oppgjøret.

Oppgjøret i ditt tariffområde

Du kan lese mer om utviklingen i oppgjøret i ditt tariffområde på tariffsidene:

Staten   Spekter   Virke   NHO/Abelia

Se også: tidsplan for oppgjørene i hver enkelt tariffavtale 

 

Tariff-informasjon på Medlemsnett

Noe informasjon legges på tariffsidene på NTLs medlemsnett. Her må du logge inn. Dette gjelder blant annet:

- Reslutater fra de virksomhetsvise forhandlingene i Spekter- og Virke-områdene

- Informasjon knyttet til streikeforberedelser og gjennomføring av streik

 

Viktige datoer i tariffoppgjøret

  • Ingen aktiviteter ble funnet.

Tidsplan tariffoppgjøret 2017

klokke.jpeg
Her ser du hvilke datoer som er satt opp for oppgjørene i de ulike tariffområdene og virksomhetene

Forutsetninger for oppgjøret

prosent.jpg
Hvordan bestemmes rammen? Hvor går skillelinjene? Og hvordan fungerer egentlig frontfaget?

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!