Grønn
Foto
Marthe Brendefur / Forsvaret

Nytt forsikringstilbud fra NTL Forsvar

NTL Forsvar har i samarbeid med Sparebank 1 og Fremtind forsikring utviklet to forsikringspakker tilpasset alle våre medlemmer i forsvarssektoren.

 

Pakkene gir god dekning til alle som har en aktiv hverdag og passer spesielt godt for de som er operative. Forsikringspakkene er aldersbetinget og har fått navnene Forsvarspakken U27 og Forsvarspakken O27. Innholdet i de to pakkene er ganske likt, men det er noen små viktige forskjeller. I denne artikkelen går vi igjennom likhetene og forskjellene i de to pakkene.

Forsvarspakken U27 og Forsvarspakken O27

Under følger en oversikt over forsikringene som inngår i både Forsvarspakken U27 og Forsvarspakken O27. For enkelhetens skyld referer vi i det videre til begge pakkene som Forsvarspakken. Din alder avgjør om du skal inn på U27 eller O27.

 

Dødsfallsdekning

Forsikringen gir en utbetaling ved død og gjelder for deg som er medlem og din ektefelle/ samboer/registrerte partner. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak, hele døgnet og i hele verden.

Alder

Medlem

T.o.m. 45 år

22,0 G

46 år

21,2 G

47 år

20,3 G

48 år

19,5 G

49 år

18,7 G

50 år

17,8 G

52 år

16,1 G

54 år

14,5 G

56 år

12,8 G

58 år

11,1 G

60-64 år

7,0 G

65-69 år

3,0 G


Ulykkesforsikring med behandlingsutgifter
Forsikringen kommer til utbetalingen hvis du som medlem eller din ektefelle/samboer/registrerte partner eller barn under 20 år utsettes for en ulykke som ender med en invaliditetsgrad, og utbetales ned til 1 % medisinsk invaliditet. For deg som medlem og barn gjelder forsikringen hele døgnet. For ektefelle/samboer/registrert partner gjelder forsikringen kun i fritiden. Risikoaktiviteter som fallskjermhopping, sportsdykking, paragliding, klatring og off-pist kjøring dekkes.

Inkludert i denne ulykkesforsikringen inngår dekning av behandlingsutgifter etter en ulykkesskade som ikke dekkes av de offentlige trygder, eller fra annet hold, med opp til 2,25G for enslig medlem. For medlem med barn dekkes inntil 1,75G for medlemmet og 1,25G for barn.

 

 

Kritisk sykdom

Forsikringen gir en utbetaling på 2 G dersom du som medlem eller dine barn blir rammet av alvorlig sykdom. Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom, og utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare utbetales en gang for hver diagnose, og dekker sykdommer som oppstår minst 3 måneder etter at forsikringen er kjøpt. Medlemmet må være i live minst 30 dager etter diagnose eller operasjon.

Tabelloversikt over kritisk sykdom:

 

Medlem

Barn

Hjerteinfarkt

Kreft

Hjerte-/karoperasjon

Nyresvik

Hjerneslag

Multippel sklerose (MS)

Kreft

Diabetes mellitus type 1

Hjernesvulst

Cystisk fibrose

Nyresvikt

Blindhet

Organtransplantasjon

Døvhet

Multippel sklerose (MS)

 

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

 

Blindhet

 

Døvhet

 

Parkinsons sykdom

 

Permanent lammelse

 

Amputasjon på grunn av sykdom

 

 

 

Uføredekning med forskuttering

Forsikringen gir deg rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet. Engangsutbetalingen blir utbetalt når du har vært minst 50 % varig ufør i minimum to år fra første sykemeldingsdag.

Utbetalingen starter allerede fra 13. sykemeldingsmåned dersom man er minst 50 % arbeidsufør. Det betyr at forskudd utbetales fra det tidspunktet du går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Gjelder ved minimum 50 % arbeidsuførhet. Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak.

 

 

LOfavør Innboforsikring og LOfavør Reiseforsikring

I Forsvarspakken inngår forbundets ordinære forsikringer. Disse har en samlet verdi på 176 kroner, og vi påpeker for ordens skyld at du ikke blir trukket dobbelt ved kjøp av Forsvarspakken. Det er ikke mulig å reservere seg mot reiseforsikringen ved kjøp av Forsvarspakken.

 

Du kan lese mer om LOfavør Innboforsikring og LOfavør Reiseforsikring på LOfavør sine nettsider.

 

 

Spesifikt for Forsvarspakken U27:

I tillegg til forsikringene beskrevet over er LOfavør Ulykkesforsikring inkludert i Forsvarspakken U27.

 

LOfavør Ulykkesforsikring gjelder for deg, din ektefelle/samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år. Forsikringen gjelder ved ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, dekkes med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet. I avtalen gjelder enkel forsikringssum.

 

Mer informasjon om LOfavør Ulykkesforsikring.

 

 

Spesifikt for Forsvarspakken O27:

I Forsvarspakken O27 er LOfavør Grunnforsikring inkludert i tillegg til de felles forsikringene som er beskrevet lenger opp.

 

LOfavør Grunnforsikring er en engangsutbetaling ved dødsfall, og omfatter både deg og din familie. Som familie regnes din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke.

 

Mer informasjon og fullstendige vilkår for LOfavør Grunnforsikring.

 

Automatisk overgang fra Forsvarspakken U27 til Forsvarspakken O27

Dersom du har kjøpt Forsvarspakken U27 vil du automatisk bli overført til Forsvarspakken O27 den første januar det året du fyller 28 år.

Endringene fra U27 til O27 vil være at LOfavør Ulykkesforsikring byttes ut med LOfavør Grunnforsikring, samt at prisen vil justeres.

 

 

Priser

Navn på forsikring/ pakke

Pakken består av følgende forsikringer

Pris (2022)

Forsvarspakken U27

Ulykkeforsikring, Innbo- og Reiseforsikring
Dødsfallsdekning, Ulykkesforsikring med behandlingsutgifter, Kritisk sykdom og Uføredekning med forskuttering

590,-/mnd

     

Forsvarspakken O27

Grunnforsikring, Innbo- og Reiseforsikring
Dødsfallsdekning, Ulykkesforsikring med behandlingsutgifter, Kritisk sykdom og Uføredekning med forskuttering

800,-/mnd

 

Ønsker du Forsvarspakkene?

Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet om Forsvarspakkene ber vi deg sende en e-post til: post@ntlforsvar.no hvor du fører inn følgende:

  • Skriv "Ønsker Forsvarspakke" i emnefeltet
  • Oppgi ditt medlemsnummer i e-posten
  • Oppgi hvilket produkt du ønsker i e-posten (husk at det er aldersbestemt):
    • Forsvarspakken U27
    • Forsvarspakken O27

 

 

Bli med i vårt fellesskap

Er du ikke medlem i NTL Forsvar og ønsker å melde deg inn kan du gjøre dette ved å trykke på denne linken, eller sende en e-post til kont@ntl.no.

 

Informasjonen på denne siden gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

For fullstendige vilkår, les mottatt forsikringsbevis og vilkår på lofavor.no.

 

Tema