Orginal - Rød
Elisabeth Steen ledet forhandlingene for NTL NAV.
Foto
Jørund Gustavsen

Lønnsforskjellene øker i NAV

De lokale forhandlingene i NAV er nå gjennomført og protokoll foreligger. Dessverre vant ikke NTL NAV fram med krav om å fordele avsetning etter årsverk, slik at avstninga blir fordelt etter lønnsmasse. Dermed fortsetter forskjellene å øke mellom driftsenhetene i NAV.

Partene ble enige om at årets lokale lønnsforhandlinger blir delegert til driftsenhetene. Den samlede potten for NAV er på vel 115 millioner kroner, som fordeles på driftsenhetenen etter lønnsmasse. Når man fordeler etter lønnsmasse vil de enhetene som har høyest lønnsnivå også få mest i kroner per ansatt. - Forskjellen mellom driftsenhetene i NAV er på over 5000 kroner mellom den best lønnede og den lavest lønnede driftsenheten, sier Elisabeth Steen, som har ledet forhandlingene for NTL NAV. - Driftsenheten med høyest lønnsnivå har om lag 14 600 kroner per ansatt å forhandle med, mens den med lavest lønnsnivå bare har rundt 8 600. Ønsker du en rettferdig lønnsutvikling uten at forskjellene øker, bør du melde deg inn i NTL NAV så vi får tilstrekkelig gjennomslag.

Protokollen trekker fram flere viktige ting som de delegerte forhandlingsstedene bør ha ekstra fokus på. Verdt å merke seg er også at lønssmasseandelen til de direktørene som omfattes av hovedtariffavtalens punkt 2.5.2 fordeles mellom driftsenhetene. Sentralt frikjøpte tillitsvalgte, verneombud og driftsenhetsdirektørene forhandles på etatsnivå og ikke på de enkelte driftsenhetene.

 

Lederlønnsfest

 

Sett med NTL NAVs øyne skal vi være glade for at man har fått inn et punkt om lederlønninger. Siden 2018 har lederne som gruppe hatt en lønnsøkning på om lag 8 %, mens resten av medarbeiderne har hatt en økning på 6 %. Dette innebærer at lønnsveksten for lederne har vært 33 % høyere enn øvrig ansatte - en utvikling stikk i strid med NTL NAVs prinsipp- og handlingsprogram. For at man skal oppfylle sentral føring om lederlønnsutvikling som utvikling ellers i arbeidslivet, må ledere som gruppe få en mindre andel av forhandlingene enn det lønnsmassen tilsvarer. - Det er bra at alle parter ble med på å presisere hvordan utviklinga har vært og at dette blir et førende element i den delegerte fullmakten, sier Elisabeth. - Det er viktig å presisere at hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 ikke skal brukes til å omgå denne føringa.

 

Neste steg

 

Nå blir det altså forhandlinger i NAVs 22 driftsenheter og redaksjonen formoder at de fleste nå har kommet i gang med planlegging av forberedende møter i sine driftsenheter. I forberedende møter legges rammene for de delegerte forhandlingene og medlemmer må forberede seg på å starte med kravutforming til sine tillitsvalgte og arbeidsgiver. Frist for gjennomføring av forhandlingene er satt til 31. oktober 2021.

Les mer på Navet (lenke fungere bare for NAV-ansatte)

Protokollen finner du i lenka nedenfor.

 

Protokoll_HTA_251__LO_S_ UNIO_YS_S.pdf

Tema
Lønnsoppgjør