Orginal - Rød
Tenk om det går!
Foto
Renate Holsbøvåg-Lyngstad

Vellykket fagkonferanse for tillitsvalgte i NTL NAV

Endelig kunne landsforeningen arrangere fagkonferanse for hovedtillitsvalgte og vara, avdelingsledere og nestledere! Den planlagte fagkonferansen i april 2020 måtte avlyses grunnet pandemien, men nå har samfunnet åpnet opp og de tillitsvalgte var samlet på Gardermoen fra 29. september til 1. oktober.

Programmet var spekket med høyaktuelle fagtema for NAV og NTL NAV. Vi inviterte sjefen sjøl, Hans Christian Holte, som snakket om NAV mot 2030. Det var også viktig for han å snakke med oss om den tragiske hendelsen ved NAV Årstad i Bergen. Vi satte pris på at han lyttet til våre tanker og tilbakemeldinger.

Vi hadde invitert flere forskere til konferansen for å holde innlegg om ulike tema.

Roar Eilertsen fra De Facto, snakket om behovet for en tillitsreform i offentlig sektor og at vi opplever en amerikanisering av arbeidslivet i Norge. De Facto har forsket på dagens HR-ledelse, som på noen arbeidsplasser fører til at de ansatte overvåkes. De Facto ser også at ledelsen overlater til HR å lede medbestemmelsesmøter med de ansattes representanter, arbeidsmål og produksjonsmål individualiseres osv. De Facto foreslår flere endringer som ledd i en tillitsreform i staten: forby all digital overvåking – sterk begrensning av tallfestede mål – forby måling på individnivå – reforhandle hovedavtalen for å styrke organisasjonenes forhandlingsrett mm. Det kommer en forskningsrapport fra De Facto i løpet av oktober 2021.

Mari Holm Ingelsrud fra AFI tok oss med på en gjennomgang og status av det pågående forskningsprosjektet «Bruk av hjemmekontor og fjernarbeid. Omfang, utviklingstrekk og konsekvenser.” Hjemmekontor som arbeidsform har blitt etablert under pandemien, ansatte som har dette som fast ordning har økt fra 9 % til 22%. Ingelsrud ønsket innspill fra oss da vi som er ansatt i NAV er ett interessant forskningsobjekt hva angår hjemmekontor. Konferansen opplevde dette som en hensiktsmessig gjennomgang. Det var en god dialog mellom Ingelsrud og de tillitsvalgte i salen. Noen tillitsvalgte har i ettertid gitt tilbakemelding på at det ble mest innsamling av data til forskeren, men landsforeningen tenker at det kan komme oss til gode når forskningsprosjektet er avsluttet.

Lars Inge Terum, professor emeritus ved Oslo Met og forskningsleder Knut Fossestøl ved AFI snakker snakket om kompetanse og organisering av NAV. Terum snakket om enormt store krav til veiledere i NAVs førstelinje. Det er mange normative krav som nesten er umulig å oppfylle samtidig. Terum uttrykker seg kritisk til partnerskapsmodellen og klarer ikke å forstå hensikten. Fossestøl snakker om NAV i en ny tid og NAV som en lærende organisasjon: arbeidsplassbasert læring. Han vil i motsetning til Terum advare mot å endre partnerskapsmodellen og tenker at det vil koste for mye ressurser.

Axel Fjeldavli, fra tankesmien Agenda ga oss ett innblikk i økonomiske konsekvenser av pandemien, hvem den rammet og hvilken lærdom vi kan ta med oss fra koronakrisen.

Vi inviterte til paneldebatt med tema «NAV - forvalter eller samfunnsaktør? Hva vil politikerne med NAV?». De nyvalgte representantene på Stortinget, Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet og Marian Abdi Hussein fra Sosialistisk Venstreparti samt Heidi Nordby Lunde fra Høyre deltok i debatten.

Siste konferansedag hadde vi et innlegg fra Linn Stalsberg, hun er journalist og skribent. Hun tok oss igjennom temaer som nyliberalismens fremvekst – samfunnskrefter i kriser, korona og velferdsstat. Hun spør om hvem som tar regninga? Vi avsluttet konferansen med et feiende og flott inspirasjonsforedrag av Nina Nakling fra Nakling Entusiasme!

Tillitsvalgte som deltok på konferansen gir tilbakemelding om at det var godt faglig innhold og gode forelesere. Det var aktuelle temaer som de står i nå og som de tar med seg videre i tillitsvalgtarbeidet og viderefører til plasstillitsvalgte og medlemmer.

Tema
Kompetanse