Orginal - Rød
"Ett NAV - én dør"
Foto
June Helen Berg

Partnerskapet i NAV– Fortsatt et «tvangsekteskap»?

NTL NAV gjennomførte i 2012 en spørreundersøkelse blant våre tillitsvalgte på NAV kontor om partnerskapet i NAV. Som følge av denne undersøkelsen skrev NTL NAV en rapport: «TVANGSEKTESKAP ELLER EKTE KJÆRLIGHET?»

Konklusjonen ut fra undersøkelsen var at NTL NAV skulle arbeide for å etablere statlige NAV-kontorer.

Stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet fremmet vinteren 2021 et forslag til Stortinget hvor de ba regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å avvikle partnerskapet i NAV og legge samtlige ytelser og tjenester i NAV under én statlig styringslinje.

På bakgrunn av Frp sitt forslag ble det publisert en artikkel i Dagens Perspektiv den 19. mars som omhandlet Frp´s forslag til «skroting» av partnerskapsmodellen i NAV. De andre partiene, både på høyre og venstresiden, ytret skepsis og motstand til Frp sitt forslag. NTL NAV registrerer at det ikke ser ut til å være politisk vilje til å endre nåværende organisering av NAV kontorene.

Rapporten fra 2012 tok for seg funnene i vår undersøkelse og hvilke strategier NTL NAV mente burde velges for å nå målet om et enhetlig og velfungerende NAV i fremtiden

Hvor langt unna et enhetlig og velfungerende NAV er vi nå i 2021? Hvis utfordringsbildet er noenlunde det samme som i 2012, hva mener vi er løsningen og hvordan bør vi jobbe videre med det? 

NTL NAV fattet vedtak i april om å sette ned en arbeidsgruppe med mandat om å foreta en ny kartlegging av partnerskapsavtalen i NAV og hvordan denne fungerer i praksis på NAV-kontorene. Arbeidsgruppen er godt i gang med sitt arbeid og gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant de tillitsvalgte i NTL NAV på alle NAV-kontor.

Vi spør de tillitsvalgte blant annet om partnerskapet i NAV medfører at brukerne får bedre hjelp. Vi spør også om det oppleves merkbare personalmessige forskjeller mellom statlig og kommunalt ansatte når det gjelder lønn, seniordager, fridager, permisjon til kurs mm.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til styret i NTL NAV i januar 2022 og den vil legges frem for NTL NAV på Representantskapsmøtet i mai 2022. 

NTL NAV sin rapport om partnerskapet i NAV.pdf

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram