Orginal - Rød
Harald Langstad
Foto
June Helen Berg

Mulig brudd på personvernet overfor ansatte i NAV

Rett før jul startet rettsaken om mulig ulovlig innsyn i personopplysninger ved et NAV-kontor i Oslo. Saken går for Oslo Tingrett og omhandler arbeidsgivers oppslag i fagsystemene på egne ansatte. I en artikkel publisert på FriFagbevegelse, forteller Janne Cecilie Thorenfeldt om at nærmeste leder på NAV-kontoret kjente til detaljer om helsen hennes som hun ikke hadde delt med noen på jobben. Det ble starten på en rettslig kamp for bedre sikring av personopplysninger i NAV.

Les om saken i FriFagbevegelse her. 

 

Frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV, Harald Langstad, har fulgt den aktuelle saken med stor interesse. Langstad jobber med personalsaker på vegne av våre medlemmer i NTL NAV og han er i tillegg arbeidstakerrepresentant i sentralt arbeidsmiljøutvalg i NAV.

Langstad har i mange år jobbet med saker om ansatte og ledere som har foretatt oppslag i NAV sine fagsystemer, uten tjenstlige behov. Han har i denne forbindelse blitt mer og mer oppmerksom på en utfordring med at enkelte på arbeidsgiversiden, bevisst eller ubevisst, misbruker fagsystemene i oppfølgingen av sine egne ansatte.

Harald Langstad fulgte saken til Janne Cecilie Thorenfeldt, som gikk for Oslo tingrett den 7. – 8. desember i fjor. Han hadde sagt seg villig til å vitne på vegne av Thorenfeldt, det var imidlertid kun avsatt 2 dager til saken og han ble avskrevet som vitne i saken, grunnet tidspress.

Langstad var stevnet og beredt til å vitne mot arbeidsgiver i denne saken da han mener at Thorenfeldt har rett i sine påstander om at personvernet på langt nær er tilfredsstillende for NAV`s egne ansatte. Arbeidsgivere skal som hovedregel kun ha begrenset tilgang til opplysninger om sine ansattes kontakt med NAV. Dette fikk fornyet kraft gjennom EU-reglene om behandling av personopplysninger, GDPR, som ble norsk lov i juli 2018.

Langstad uttaler til gruppe kommunikasjon i NTL NAV at han mener arbeidsgiver opptrer med en dobbeltrolle overfor egne ansatte. Hans påstand er at arbeidsgiver i sin forvaltning av ansatte som arbeidsgiver samtidig benytter seg av NAV sine fagsystemer som offentlig forvalter. NTL NAV ser på det som svært uheldig at arbeidsgiver blander sammen forvalterrollen og rollen som arbeidsgiver i NAV overfor de ansatte.

Dom i saken er ventet å falle i løpet av januar måned. Langstad avslutter med å si at han vil fortsette å følge denne saken og eventuelt lignende saker tett opp i tiden fremover. 

Tema
På arbeidsplassen