Orginal - Rød
Nina Åsbakk arbeider som tolk ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Trøndelag
Foto
Jan Rune Yanni Vikan

NTL NAV mener: NAVs tolkeoppdrag skal gjøres av fast ansatte tolker

Rett før sommerferien ble det forhandlet et krav om særavtale for tolker ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det var AVYO som fremmet kravet om en særavtale for tolker på langoppdrag. Det ble forhandlet i fellesmøte på de to tariffavtalene, da organisasjoner på begge avtalene har medlemmer blant tolkene.

En særavtale ville åpnet for arbeidstid ut over det som er regulert i Arbeidsmiljøloven. NTL NAV sjekket i forkant av forhandlingsmøtet med våre tillitsvalgte i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og de var tydelige på at det er mulig å gjennomføre langoppdrag på tolkeområdet innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser. – Det handler om å planlegge arbeidstiden for tolkene, sier Nina Åsbakk. – Langoppdrag kommer sjeldent ut av det blå. Ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag løser vi slike oppdrag innenfor normalarbeidstida, hovedsaklig med faste ansatte. Det er vi ikke aleine om i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Med flere faste ansatte tolker vil NAV være bedre rustet til å løse slike oppdrag innenfor gjeldende regelverk. Det vil gi en mer forutsigbar og bærekraftig tjeneste, avslutter Åsbakk.

NTL NAV la derfor til følgende protokolltilførsel i forhandlingsprotokollen:

NTL NAV mener at faste arbeidsoppgaver skal utføres av fast ansatte. Den utstrakte bruken av selvstendig næringsdrivende for å løse NAVs arbeidsoppgaver på tolkeområdet, er en praksis som neppe står seg arbeidsrettslig. En særavtale som åpner for unntak fra hovedtariffavtalens arbeidstidsbestemmelser, med inntil 14 timers sammenhengende arbeid, løser ikke utfordringene på tolkeområdet. NTL NAV konstaterer at det er stor forskjell mellom enhetene i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging når det gjelder hvor stor andel av tolkeoppdragene som dekkes av fast ansatte. Arbeidsgiver må bedre arbeidsplanleggingen og gi opplæring i tilgjengelige verktøy. Det må avsettes tilstrekkelig lønnsmidler slik at NAV løser en betydelig større andel av arbeidsoppgavene på tolkeområdet med fast ansatte. Siden freelancetolkene lønnes over stønadsbudsjettet, må det jobbes opp mot departementet og Stortinget for å få omdisponert fra stønadsbudsjettet til driftsbudsjettet.

Tema