NTLs prinsipp- og handlingsprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2018
Foto
NTL

Innledning til prinsipp- og handlingsprogrammet

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, innledning

NTLs arbeid bygger på arbeiderbevegelsens prinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn.

Mennesker må ha mulighet til selv å påvirke sin arbeids- og livssituasjon. Vårt svar er derfor å styrke og utvikle fellesskapsløsningene. NTL ønsker et samfunn som gir god livskvalitet for alle i form av trygghet og rettferdighet. Alle mennesker er avhengige av et felleskap som sikrer grunnleggende behov for utdanning, arbeid og helsetjenester. Velferdsstaten skal organiseres med mål om likeverdige tjenester uavhengig av bosted, sosial bakgrunn eller økonomisk evne. En sterk velferdsstat gir et trygt fundament hvor mennesker har gode forutsetninger for frihet til å skape sine egne liv.

Fagbevegelsen skal sette dagsorden og forme det norske samfunnet. Norge er et av landene i verden hvor det er minst ulikhet og hvor flest deltar i arbeidslivet. Gjennom et organisert og regulert arbeidsliv og en sterk velferdsstat, skaper vi i fellesskap et godt samfunn. Den norske staten fungerergodt, med høy effektivitet og lite korrupsjon. Norge er et land preget av tillit mellom mennesker.Norske arbeidstakere er svært produktive. Vi skal være stolte av at vi er et av verdens mest likestilte land.

Det organiserte arbeidslivet er kjernen i den norske modellen. Samarbeid og tillit mellom partene muliggjør utvikling av gode arbeidsplasser og felles løsninger. Sentralisert lønnsdannelse og et godt samarbeid mellom fagbevegelsen, arbeidsgivere og politiske myndigheter, bidrar til mindre lønnsforskjeller og tryggere arbeidsplasser.

Den norske modellen er under press. Organisasjonsgraden i arbeidslivet er synkende. Fellesskapsløsninger i form av velferdsordninger strammes inn og den enkelte får mer ansvar for egen velferd. Vi ser en utvikling hvor forskjellene mellom folk øker.

Interessemotsetningene i arbeidslivet har blitt tydeligere de siste årene. Økende bruk av nulltimerskontrakter, midlertidige ansettelser, underleverandører, innleie og andre løse tilknytningsformer til en arbeidsgiver gir rom for utnytting av arbeidstakerne. Det er et økende press på pensjonsordninger, lov- og avtaleverk og arbeidsgivere ønsker å gjøre lønnsdannelsen langt mer individualisert. NTL skal være et forbund som bekjemper disse trendene og vi skal samarbeide med andre organisasjoner med samme formål.

I et globalt marked tilbyr multinasjonale selskap tjenester også i offentlig sektor. Dette kan undergrave finansieringen av velferdsstaten vår. Det bidrar også til å flytte beslutninger som angår den enkeltes arbeidshverdag lenger unna arbeidstakerne.

Digitalisering og robotisering vil endre det framtidige arbeidslivet. Digitalisering må være et resultat av demokratiske prosesser og bør innføres på en måte som gjør at tjenestene blir bedre og at ressurser og arbeidskraft brukes til det beste for innbyggerne.

Klimaendringene er en realitet som kan true millioner av menneskers eksistensgrunnlag og får ringvirkninger langt utover de hardest rammede områdene. Omlegging av forbruksmønstre og arbeids- og produksjonslivet skjer ikke fort nok til å dempe eller stoppe den globale oppvarmingen. Norges bruk av fossile energikilder gir oss et særlig ansvar for å gå i front for det grønne skiftet.

Det er et overordnet mål for NTL at alle i samfunnet skal sikres økonomisk uavhengighet og sosial tilhørighet, og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid. NTL skal kjempe for likestilling og like muligheter for alle. Vi krever et godt og inkluderende arbeidsliv som bruker felles ressurser til beste for den enkelte og for samfunnet. NTL arbeider for å utvikle samfunnet i tråd med våre grunnprinsipper og vår politikk. Vi har de beste mulighetene i Norge, forutsatt at velferdsstaten og den norske modellen videreutvikles som fundament for et godt og demokratisk samfunn.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?