NTL jobber for et arbeidsliv med forutsigbare og rettferdige arbeidsforhold
Foto
Tri N. Dinh

Lov- og avtaleverk

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 2.1 Lov- og avtaleverk

2.1 Lov- og avtaleverk

Lovene som regulerer arbeidslivet må bidra til å styrke arbeidstakernes innflytelse på arbeidsplassen og sørge for en jevnere maktbalanse i arbeidslivet.

Arbeidsmiljøloven må styrkes og videreutvikles for å sikre de ansattes vern og trygghet i arbeidsforholdet. NTL krever tiltak og oppfølging når arbeidstakere melder ifra om diskriminering, trakassering og mobbing, og andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakere som varsler skal i større grad sikres mot sanksjoner og gjengjeldelse.

Lov om statens ansatte innebærer en svekkelse av tjenestemannsretten og stillingsvernet. Et sterkt stillingsvern med adgang til rettslig prøving er avgjørende for å sikre innbyggernes tillit til forvaltningens faglige uavhengighet. Retten til mindretallsanke i ansettelsessaker må gjeninnføres. Adgangen til midlertidighet er for vid og må innskrenkes. Loven om statens ansatte må endres og rettighetene til statsansatte må styrkes.

Arbeidslivet trenger sterke og brede kollektive avtaler for å fungere godt. Kunnskapen rundt hovedavtalene må bli bedre for å sikre at de blir praktisert riktig. For å sikre god og felles forståelse av lov- og avtaleverket skal det jevnlig arrangeres felles skolering for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i virksomhetene.

Dagens sykelønnsordning med full lønn under sykdom må forsvares. NTL vil ikke akseptere noen former for kutt i ordningen.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?