NTL jobber for en rettferdig omstilling til et grønnere samfunn
Foto
Sergio Rodriguez - Portugues del Olmo on Unsplash

Klima og miljø

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.8 Klima og miljø

Les også: Dette jobber vi med på klimafronten nå

NTL ønsker en bærekraftig utvikling der hensynet til miljø og rettferdig fordeling mellom fattige og rike land setter rammen for økonomisk vekst og forbruk. Forbruks- og produksjons-mønstre må legges om i hele verden. Norges klimapolitikk og klimamål er ikke i tråd med Parisavtalens målsetninger. Bevaring av biologisk mangfold og reduksjon av klima-gassutslipp er overordnede mål som må legge føringer på tvers av ulike sektorer også i Norge. NTL går derfor inn for at deler av veksten i verdiskapingen tas ut i velferdsgoder og arbeidstidsreduksjon fremfor økt kjøpekraft.

Som Norges største byggherre og innkjøper må offentlig sektor forplikte seg til klima-vennlige løsninger i alle anbudsprosesser. Offentlig sektor skal være en pådriver for utvikling og bruk av ny og miljøvennlig teknologi innen bygg og produksjon. Som oppdragsgiver skal offentlig sektor innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader.

Transportsektoren er sentral for å løse miljø- og klimautfordringene. Gods må over fra vei til sjø og bane, og for å nå klimamålene må utslippene fra alle transportformer reduseres. NTL ønsker en omfattende utbygging og opprustning av miljøvennlig kollektivtrafikk, spesielt i, rundt og mellom de store byene. Virksomhetene må prioritere miljøvennlige alternativer framfor økonomi når det gjelder jobbreiser.

Norge må bidra til utslippskutt og klimatilpasning i land i Sør og være en miljøpådriver i internasjonalt samarbeid. Utviklingsland må gis muligheten til å utvikle sin økonomi innenfor de rammer en ansvarlig klimapolitikk setter.

Av hensyn til klimaendringer må en rettferdig omstilling av olje- og gassnæringen planlegges med mål om en framtidig utfasing av fossile ressurser. Lofoten, Vesterålen, Senja og andre sårbare områder må varig vernes som petroleumsfrie soner. For å jobbe for et bedre miljø bør Norge være i front for å starte opprydning av plast i havet og begrense utslippet av mikroplast i havet.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?