NTL jobber for faste, hele stillinger og ryddige lønns- og arbeidsvilkår
Foto
Tri N. Dinh

Faste, trygge jobber

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 1.1 Faste, trygge jobber

1.1 Faste, trygge jobber

Fast jobb er grunnsteinen i arbeidslivet. Det skaper trygghet for arbeidstakerne, stabilitet og kompetanse i virksomhetene og bidrar til at maktbalansen i arbeidslivet blir jevnere. Den utstrakte bruken av midlertidige ansatte svekker arbeidstakernes stilling på arbeidsplassen.

For å sikre arbeidstakernes faste tilknytning til arbeidslivet må lovverket styrkes. Løse tilknytningsformer, midlertidige ansettelser og nulltimerskontrakter gir rom for utnytting av arbeidstakerne. Retten til fast ansettelse må styrkes i arbeidsmiljøloven, loven om statens ansatte og i tilhørende forskrifter. Stillingsvernet må styrkes. Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene må tydeliggjøres. Arbeidstakere skal ikke bli presset til å bli selvstendig næringsdrivende. Intensjonen i lovverket om å begrense midlertidige ansettelser må følges for å motvirke at faste oppgaver utføres
av andre enn egne ansatte.

Retten til heltid må styrkes. Deltidsansatte må få mulighet til å øke sin stillingsprosent når de ønsker det og gis fortrinnsrett ved ledighet. Vikarer skal kun brukes ved ansattes fravær, ikke som erstatning for faste ansatte. Bemanningsbransjen må forbys. Nulltimerskontrakter og fast jobb uten lønn mellom oppdrag må forbys. Innleie skal som hovedregel ikke være tillatt. Den offentlige arbeidsformidlingen må gjenreises.

Deltakelse i arbeidslivet er nøkkelen til velstandsutvikling. Retten til arbeid må derfor være reell for alle. Det må rettes særskilte tiltak mot grupper hvor arbeidsledigheten er høy, eller hvor det er stor fare for langtidsledighet. Som arbeidsgiver har staten et særskilt samfunnsansvar i tilfeller hvor arbeidsledighet blir konsekvensen etter nedleggelser, sentralisering og konkurranseutsetting.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?