NTL jobber for gode offentlige tjenester underlagt demokratisk styring og kontroll
Foto
Tri N. Dinh

Forvaltningens rammevilkår

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 3.1 Forvaltningens rammevilkår

3.1 Forvaltningens rammevilkår

NTL vil kjempe for en sterk offentlig sektor, for å sikre rettferdig omfordeling av verdiskapningen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Dette ivaretas best ved at viktige samfunnsoppgaver løses i offentlig regi, av offentlig ansatte. Offentlig sektor må dimensjoneres slik at samfunnsoppdraget kan utføres med høy kvalitet og til fellesskapets beste.

Forvaltningens virksomhet bygger på sentrale forvaltningsverdier som likebehandling, rettssikkerhet, nøytralitet, faglig uavhengighet og effektivitet. For at forvaltningen skal kunne etterleve disse verdiene, må virksomhetene gis tilstrekkelige økonomiske rammer. NTL krever en sterk offentlig sektor som er underlagt politisk styring med basis i faglighet og tillit.

De siste tiårene har ideer basert på markedsstyring, lagt viktige premisser for endrings- og styringsreformer i offentlig sektor. Sentrale elementer har vært mål- og resultatstyring, bestiller/utførermodeller, oppsplitting av virksomheter, økt grad av privatisering og en nedtoning av det offentlige som tjenesteyter. Dette kombinert med kutt i offentlig sektors driftsbudsjetter, men ikke nedprioritering av oppgaver, vil over tid svekke sektorens handlingsrom, føre til utarming og en drift som går på sparebluss. Mål- og resultatstyring, og andre markedsstyringsprinsipper må avvikles.

NTL ønsker å sikre likeverdige, gode offentlige tjenester i hele landet. NTL går imot å flytte etablerte arbeidsplasser og virksomheter. Dersom arbeidsoppgaver flyttes, mener NTL at de ansatte skal gis mulighet til å arbeide med relevante arbeidsoppgaver på sitt nåværende arbeidssted og at virksomhetene gis tilstrekkelige midler til omstilling.

Konsulenttjenester er kostbart, fortrenger ordinære arbeidsplasser og reduserer på sikt virksomhetens egen kompetanse. Bruk av konsulenter må begrenses mest mulig.

Norsk forvaltning skal utføres i Norge. NTL krever av sikkerhets- og styringshensyn at ingen oppgaver flyttes til utlandet der det ikke er nødvendig ut fra arbeidets art.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?