Velferd og like muligheter

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.1 Velferd og like muligheter

Velferdsstaten er fundamentet for et godt og demokratisk samfunn. Alle skal ha like muligheter til deltakelse i skole og utdanning, tilgang til gode og tilpassede helse- og velferdstjenester og et sterkt sosialt og økonomisk sikkerhetsnett.

Velferdsstaten må være sterk og forutsigbar, samtidig som den stadig utvikles for å imøtekomme folks behov. Folketrygdens ytelser må opp på et nivå som gjør det mulig å leve et fullverdig liv.

Ytelser fra folketrygden må være rettighetsbaserte og omfatte alle. Flere barn enn tidligere lever i familier med vedvarende lav inntekt. NTL skal arbeide for en uføretrygd som gir trygghet og forutsigbarhet og som bidrar til å utjevne forskjeller. En økning av barnetillegget i uføretrygden vil bidra til å bekjempe barnefattigdom. NTL vil øke barnetrygden og beholde denne som en universell ordning. NTL vil jobbe for at pleiepenger ikke skal være tidsavgrensa.

Tillit til skattesystemet er avgjørende for folks vilje til å betale skatt. Det offentliges inntekter avhenger av at skattleggingen oppfattes som rettferdig. NTL mener at skattesystemet i større grad bør bidra til utjevning, med økt skatt for de med høyest inntekt, formue og aksjeutbytte. Skattlegging må skje i det landet inntektene oppstår og norske myndigheter må ta initiativ til å utvikle folkeretten for å bekjempe skatteflukt og skatteparadiser.

Veksten i offentlig sektor bør minst være på nivå med veksten i privat sektor. Offentlig og privat sektor er gjensidig avhengige av hverandre for å fungere. Velferdsstaten sikrer lik rett til utdanning, helse- og andre velferdstjenester, samtidig som den legger til rette for at privat sektor utvikler seg.

Veier, jernbane, lufthavner, strømnett og bredbånd er eksempler på infrastruktur som best organiseres gjennom fellesskapsløsninger, samtidig som det er avgjørende for næringsutvikling i hele landet. Offentlig sektor legger til rette for at folk kan kombinere arbeid og omsorgsoppgaver. Dette fremmer likestilling og mer rettferdig fordeling.

Kommunene må pålegges å videreutvikle modeller for sosial boligbygging. Dette kan best gjøres i tett samarbeid med Husbanken, for eksempler gjennom modeller som fra leie til eie hvor leietakere har muligheter til å overta eierskapet til boligen over tid.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?