Brann- og redningstjenesten ved Bodø Lufthavn ble privatisert i 2018.
Foto
LO Media

Privatisering og utskilling

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.2 Privatisering og utskilling

NTL vil kjempe for en sterk offentlig sektor, for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapingen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Dette ivaretas best ved at viktige samfunnsoppgaver løses i offentlig regi, av offentlig ansatte.

Privatisering av statlige tjenester eller myndighetsutøvelse skal ikke forekomme. Offentlige midler skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt hos private tjenestetilbydere. NTL vil forby profitt på velferdstjenester. Privatisering, nedsalg og reduksjon i offentlig eierskap og oppsplitting av virksomheter, fører til uforutsigbarhet for brukere og ansatte, svekket lønn og pensjon for ansatte, og dårligere demokratisk styring. NTL krever stans i all privatisering og konkurranseutsetting av offentlige oppgaver, arbeidsplasser og infrastruktur. NTL er imot utstrakt bruk av kjøp av tjenester til erstatning for å løse oppgaver i egen regi og med egne faste ansatte.

Statlige virksomheter har et særskilt samfunnsansvar i forbindelse med anbudsutsettelser. Dette gjelder ikke minst ansvaret for å sikre gode arbeidsbetingelser og -vilkår.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?