Foto
Unsplash

Arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.3 Arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

NTL vil aldri akseptere svart økonomi, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel. Sosial dumping gir dårlige arbeidsvilkår for de som rammes direkte, og kan føre til svekkelse av rettigheter i hele arbeidslivet. Offentlige virksomheter må styrke samordningen av arbeidet mot sosial dumping. Offentlig sektor skal ikke anskaffe varer og tjenester fra virksomheter som driver sosial dumping, og bør kreve at leverandører i bransjer med behov for læreplasser benytter lærlinger. Staten har en særskilt rolle som Norges største innkjøper og byggherre. NTL krever at alle innkjøp av varer og tjenester kun skal gjøres fra leverandører som praktiserer solidaransvar, følger ILOs kjernekonvensjoner og norsk lov- og avtaleverk.

Økonomisk kriminalitet fører til urettmessig og uønsket fordeling av samfunnets ressurser og er grunnlag for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og annen alvorlig kriminalitet. Kampen mot skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet må styrkes. Det er nødvendig med et bedre samarbeid mellom offentlige etater, og tilstrekkelige ressurser må prioriteres til dette arbeidet. NTL krever at kontrolletatene, politiet og straffesakskjeden sikres ressurser til å forfølge og stoppe arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. NTL krever at A-krimsentrene får tilstrekkelige ressurser og lovhjemler til å innhente og dele nødvendig informasjon.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?