Medbestemmelsen står helt sentralt for de tillitsvalgte i arbeidet for gode arbeidsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte.
Foto
Tri N. Dinh

Medbestemmelse

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 2.2 Medbestemmelse

2.2 Medbestemmelse

Hovedavtalene inneholder klare bestemmelser om arbeidstakernes medbestemmelse. NTL skal kjempe for at ansatte gjennom sine organisasjoner sikres reell medbestemmelse på arbeidsplassen. NTL krever at medbestemmelsen styrkes og at partene er likeverdige.

Offentlig sektor og arbeidslivet for øvrig er i stadig endring og videreutvikles best gjennom aktiv bruk av de ansattes faglighet og kunnskap. Medbestemmelse er avgjørende for å ivareta de ansattes interesser og samtidig opprettholde gode, offentlige tjenester. NTL aksepterer ikke at innleide konsulenter eller eksterne utvalg fortrenger arbeidstakerorganisasjonenes medbestemmelse. NTL vil jobbe for at tillitsvalgte har et ekstra vern i omstillingsprosesser, slik at medbestemmelsen ikke blir forringet og at partsrepresentasjonen på arbeidsplassen forblir stabil.

NTL krever at utvikling av virksomhetene foregår på en måte som ivaretar de ansattes behov for stabilitet og trygghet. Virksomhetene må videreutvikle arbeidstakernes kompetanse og investere i egne ansatte, blant annet slik at de kvalifiserer seg til nye oppgaver i virksomhetene ved omstilling. Ansatte skal få tilbud om etter- og videreutdanning i arbeidstiden og rett til betalt permisjon. Effektiviseringsprosjekt må foregå innenfor rammene av medbestemmelsesapparatet. Virksomhetene bør som hovedregel få beholde effektiviseringsgevinstene og bruke dem i arbeidet med å utvikle bedre tjenester.

Avtaleverket må sikre at medbestemmelsen ivaretas og utøves på alle organisatoriske nivå, uavhengig av virksomhetens styringsmodell eller struktur. Respekt for og oppfølging av lov- og avtaleverket er en nødvendig forutsetning for å få til gode løsninger.

Overordnede myndigheter har en plikt til å ta tak i, og følge opp virksomheter som ikke følger bestemmelsene og intensjonene i avtaleverket. NTL krever reelle sanksjoner mot virksomheter som bryter hovedavtalene.

I offentlig sektor fattes store og viktige beslutninger for arbeidstakerne i etatsstyringsdialogen mellom departement og underliggende etater, en styringslinje hvor arbeidstakerne ikke er representert. NTL krever at tjenestemannsorganisasjonene får en formalisert rett til å delta i
etatsstyringsdialogen. Medbestemmelse på tvers av departementsområder må sikres. Ensidige avgjørelser tatt av arbeidsgiver, eller løfting av beslutninger til politisk nivå undergraver medbestemmelsen. Det er problematisk at viktige beslutninger for arbeidstakerne tas uten medbestemmelse.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?