Forutsigbar og avtalt arbeidstid er viktig for alle.
Foto
Unsplash

Arbeidstid

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 2.3 Arbeidstid

2.3 Arbeidstid

Normalarbeidsdagen skal fortsatt være utgangspunktet for organisering av arbeidstiden, og alt arbeid utover 07-17 skal kompenseres særskilt. Utviklingen de siste årene har vist at arbeidsgivere, direkte og indirekte, i større grad krever tilgjengelighet og arbeid fra arbeidstakerne i deres fritid. Regelmessige lange arbeidsøkter og nattarbeid gir økt risiko for helseplager for den enkelte. NTL vil jobbe for å styrke den kollektive styringen og organisering av arbeidstiden.

Arbeidstidsreduksjoner er et bidrag til et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv. Redusert arbeidstid vil føre til at flere kommer i arbeid gjennom deling av arbeidet. Flere kan jobbe heltid og mulighetene for å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder øker. NTL vil jobbe for en tariffestet og gradvis reduksjon i arbeidstiden med mål om 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Balansen mellom arbeidstid og fritid er sentral i menneskers liv. Det er en viktig oppgave for NTL å sikre at medlemmene våre kan opprettholde denne balansen. Arbeidstidsreguleringer, bruk av hjemmekontor og mobile kontorløsninger må ta utgangspunkt i den enkeltes rett til å skille mellom arbeid og fritid. Fleksitidsordninger utgjør arbeidstakernes rett til å regulere egen arbeidstid og skal ikke brukes til å pålegge merarbeid for å skjule et reelt bemanningsproblem eller behov for overtid. Det må være strenge restriksjoner på søndags- og helligdagsarbeid. Ubekvem arbeidstid må vurderes opp mot ulemper for de ansatte.

Ferieloven må tilpasses skift- og turnuspersonell for å sikre at de ansatte får like lang sammenhengende ferie/fritid som ansatte med ordinær femdagersuke.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?