Høy deltagelse i arbeidslivet er en forutsetning for den norske modellen.
Foto
Tri N. Dinh

Arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 2.4 Arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv

2.4 Arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv
NTL vil arbeide for at alle virksomheter har en personalpolitikk som gir rom for tilpasninger til individuelle behov innenfor rammen av kollektive avtaler. Den enkelte arbeidstaker må gis økt innflytelse over utformingen av egen arbeidssituasjon.

NTL skal jobbe for at alle virksomheter ansetter flere personer med nedsatt funksjonsevne. For å nå dette målet må ulike tiltak prøves ut, som for eksempel radikal kvotering av personer med nedsatt funksjonsevne i statlige virksomheter, eller å stille krav til hvor mange ansatte med nedsatt funksjonsevne en statlig virksomhet må ha. NTL krever at statlige virksomheter tar et større ansvar for å rekruttere mennesker med nedsatt funksjonsevne. For at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til arbeidslivet, er det en forutsetning at arbeidsplassene følger prinsippene om universell utforming. NTL skal være en pådriver for et universelt utformet samfunn innen 2025.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere, både sentralt og lokalt. Avtalen bygger på en felles erkjennelse av at aktivitet gjennom arbeid fremmer helse og at tidlig iverksetting av aktive tiltak vil kunne forebygge frafall fra arbeid.

Å få flere til å stå lenger i jobb, oppnås ikke kun gjennom økonomiske insentiver. Det må være en oppgave for den enkelte arbeidsgiver å legge til rette slik at ansatte ønsker å jobbe lenger.

Staten er landets største arbeidsgiver og har et særskilt ansvar for å være en rollemodell for det øvrige arbeidslivet. NTL skal være en konstruktiv bidragsyter til å oppfylle IA-avtalens målsetninger om sykefravær, sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne, og yrkesaktivitet etter fylte 50 år. Skal IA-avtalens mål nås, er det avgjørende at dagens sykelønnsordning ikke svekkes, at arbeidsgiver oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilretteleggingsplikt og har en aktiv seniorpolitikk.

Forutsetningen for et inkluderende arbeidsliv er at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og tilrettelagt både fysisk og psykisk. Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Vi vet at unge er overrepresentert på statistikken over psykiske lidelser og at det er store mørketall. Det er derfor særlig viktig å ha fokus på denne gruppen. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har psykiske lidelser vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb. For mange med psykiske lidelser kan arbeid bidra til at de blir raskere friske. NTL skal bidra til et større fokus på psykisk helse i arbeidslivet med sikte på større
åpenhet og toleranse for dette.

NTL krever at støtteordninger som for eksempel tilpasningstilskudd til virksomheter og tilskudd til funksjonsassistanse økes, og gis som varige tilskudd til faste stillinger.

Hensynet til et forsvarlig arbeidsmiljø må legges til grunn ved den fysiske utformingen av arbeidsplasser i tråd med arbeidsmiljølovens formålsparagraf. Åpent landskap, aktivitetsbaserte arbeidsplasser og andre tilsynelatende kostnadseffektive løsninger ender ofte med dårligere arbeidsmiljø, nedsatt produktivitet og økt sykefravær. Dette er dyrere enn reduksjonen i arealkostnader. NTL krever at den fysiske utformingen av arbeidsplassene tilpasses oppgavene som skal gjøres, og på beste måte ivaretar de ansattes helse og velferd.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?