NTL mener at pensjon er utsatt lønn, og noe vi skal kunne leve av når vi ikke lenger kan arbeide.
Foto
Unsplash

Pensjon

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 1.3 Pensjon

1.3. Pensjon

Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle. NTL ønsker ikke et pensjonssystem som legger opp til privat, individuell sparing for å få en anstendig pensjon. Det er viktig at det etableres gode uførepensjoner innenfor alle tariffområder. NTL krever et spleiselag mellom myndighetene og partene i arbeidslivet for generell nivåheving av pensjonene.

NTLs krav og mål er fortsatt 66 prosent av sluttlønn ved 65 år ved 30 års opptjening. Tilpasninger til ny folketrygd skal ikke svekke de offentlige tjenestepensjonsordningene. Ordningene må være livsvarige, og kjønns- og aldersnøytrale både i opptjenings- og utbetalingstiden.

Det må etableres brede, kollektive tjenestepensjonsordninger i privat sektor, med kjønnsnøytrale pensjonspremier og -utbetalinger og livsvarige ytelser. Ordningene må reguleres i tariffavtale. NTL vil øke minstenivået i innskuddsordningene, og det må gis pensjonsopptjening fra første krone. AFP- ordningen i privat sektor må forbedres for å hindre at noen faller utenfor på slutten av yrkeslivet uten å få noen AFP-ytelse.

Pensjonsreformens levealdersjustering medfører at ytelsene fra folketrygden og de offentlige pensjonsordningene blir redusert. Ikke alle har mulighet til å jobbe lenger for å kompensere for effekten av levealdersjusteringen. NTL vil derfor jobbe for endringer i pensjonsordningene for å bøte på dette. Levealdersjusteringen er en usosial reform som favoriserer yrkesgrupper med høy utdanning og lange arbeidskarrierer og straffer tradisjonelle arbeideryrker. NTL vil jobbe for et pensjonssystem med en sosial profil i tråd med folketrygdens opprinnelige intensjoner. De som er
nødt til å gå tidlig ut av arbeidslivet må få en pensjon som gjør dette mulig. For å oppnå dette må AFP-ordningen i privat sektor forbedres, slik at færre faller utenfor ordningen på grunn av endring av arbeidsgiver eller opptjeningskrav. Rettigheter tilsvarende betinget tjenestepensjon i offentlig sektor må også innføres i privat sektor. NTL krever at det settes i gang et arbeid med en nivåheving av pensjonene for dem som taper mest på å gå av tidlig. NTL skal jobbe for at det innføres et tillegg som sikrer dem som må gå av tidlig i offentlig sektor. AFP-ordningen i offentlig sektor må være en reell tidligpensjonsordning.

Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet, og belastning på den enkelte, gjør at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. Arbeidstakere som må forlate arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense skal ikke komme dårligere ut sammenlignet med andre grupper. Særaldersgrenser må sikre at alle arbeidstakere som har store fysiske eller psykiske belastninger jobben, eller som innehar jobber som stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, blir ivaretatt.

Det må sikres fortsatt gode uførepensjonsordninger i offentlig sektor. Folketrygden må gi uføre opptjening av alderspensjon til 67 år. NTL krever at uføres alderspensjon ikke levealdersjusteres. Uførepensjonsordningene i offentlig sektor må kompensere for bortfall av arbeidsinntekt, gi opptjening til 67 år og sikre at uføre får en trygg og forutsigbar pensjon.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?