NTL mener en vellykket digitalisering krever at det offentlige selv eier og utvikler systemene, slik at kompetanse om dem og kontrollen forblir hos det offentlige
Foto
Tri N. Dinh

Digitalisering

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 3.3 Digitalisering

3.3 Digitalisering

Offentlig sektor har gjennom mange tiår vært blant de fremste til å ta i bruk mulighetene som ligger i digitalisering. NTL støtter opp om en videre digitalisering av forvaltningen som ivaretar og videreutvikle innbyggernes tilgang til offentlige tjenester, rettssikkerhet, arbeidsmiljøet til de ansatte og hensynet til en mer effektiv forvaltning.

NTL mener utvikling og drift av offentlige IKT-tjenester må organiseres slik at de er underlagt demokratisk styring og kontroll. Forvaltning av IKT-systemene må anses som en statlig kjerneoppgave. Statlige virksomheter bør utvikle og drifte sine fagsystemer i egen regi og ha eierskap til sin egen digitale struktur og arkitektur. En vellykket digitalisering forutsetter at virksomhetene gis tilstrekkelige midler til utvikling og implementering, og at arbeidet forankres i
medbestemmelsesapparatet.

Utviklingstakten i den digitale revolusjonen vil kunne utfordre forutsetningene vi bygger partssamarbeidet på. NTL skal jobbe for en regulering og organisering som ivaretar arbeidstakernes rettigheter og sikkerhetsnett i det fremtidige arbeidslivet. For mange ansatte vil det være nødvendig med kompetanseheving eller -endring, og NTL skal jobbe for at arbeidsgiverne iverksetter tiltak som gir de ansatte mulighet til å styrke sin kompetanse, slik at de ikke blir skjøvet ut til fordel for nye medarbeidere.

Offentlig sektors fremste oppgave er å gi alle innbyggere god hjelp når de trenger det. For flertallet av innbyggerne kan dette i stadig større grad gjøres på digitale plattformer. De som ikke behersker disse må få tilbud om brukeropplæring og veiledning. Det må likevel alltid være mulig å få hjelp og bistand gjennom personlig oppmøte eller henvendelser via telefon. Veiledningsplikten må ivaretas uavhengig av hvordan man tar kontakt med det offentlige.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?