Det nye regjeringskvartalet, slik det framstår i Statsbygg sine skisser i 2019
Foto
Statsbygg/TeamUrbis

Styring og ledelse av forvaltningen

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 3.2 Styring og ledelse av forvaltningen

3.2 Styring og ledelse

En god forvaltning er avhengig av gode prinsipper for styring og ledelse. Forvaltningen skal løse komplekse oppgaver og ivareta til dels kryssende hensyn og behov, og har medarbeidere med svært ulik bakgrunn og oppgaver. Statlige ledere må ha fagkunnskap om arbeidsområdene de er satt til å lede.

Markedsstyring i offentlig sektor er ikke kun et problem for de velferdsoppgavene offentlig sektor skal utføre, men bidrar til å undergrave partssamarbeidet og individualiserer krav til de ansattes arbeidsinnsats. Markedsstyringsprinsipper svekker folkestyrte offentlige forvaltningsoppgaver, de ansattes medbestemmelse og fører til en mindre effektiv offentlig sektor, der et omfattende rapporteringsregime flytter fokus fra kvalitet og samfunnsoppdrag til kvantitet og produksjonsmål. Dette svekker ikke bare de ansattes rettigheter, men også innbyggernes mulighet til å fremme krav overfor forvaltningen og rett til tjenester fra det offentlige. NTL vil jobbe imot en slik utvikling og krever økt fokus på faglighet og kvalitet i utførelsen av samfunnsoppdraget. Det må utvikles
alternativer til markedsstyringen. NTL vil at det settes i gang pilotprosjekter med tillitsmodell i statlig sektor.

NTL mener lederopplæringen må endres. Ledere på alle nivå må lære om sektorens særpreg og få opplæring i gjeldende lov- og avtaleverk. Kunnskapen om hvordan virksomheter som oppfyller et samfunnsoppdrag bør ledes må styrkes. De ansattes kunnskap og kompetanse er offentlig sektors fremste ressurs og må tas bedre i bruk. I stedet for unødvendig måling og kontroll, må ansatte gis økt tillit til å styre sin egen arbeidshverdag. HR-trenden i offentlig sektor kjennetegnes av arbeidsgivere som vil utvide styringsretten på bekostning av arbeidstakernes medbestemmelse gjennom deres organisasjoner. Oppgaver som tidligere ble løst i medbestemmelsesapparatet og i partssamarbeidet tas over av HR-systemene. NTL krever at det settes i gang et arbeid for å styrke partssamarbeidet på arbeidsplassen.

Kvalitet og faglig skjønn er avgjørende for å sikre innbyggernes rettssikkerhet. En økonomisering av de ansattes arbeidsoppgaver gjennom målstyring og produksjonsmål, representerer en mistillit som svekker de ansattes faglighet og uavhengighet. NTL vil derfor jobbe mot alle former for individualisering av produksjonsmål. Økonomireglementet i staten må endres i tråd med dette.

Arbeidstakerne må sikres mot unødvendig overvåking på arbeidsplassen. NTL vil arbeide mot rapporterings- og målstyringssystemer som identifiserer den enkelte og som fratar de ansatte innflytelse over egen arbeidshverdag. NTL går imot innføring av ulike former for individualiserte mål og vurderinger, da de er subjektive, vilkårlige og hindrer et likeverdig partsforhold. Kartlegging av den enkelte ansattes personlighet og holdninger skal ikke forekomme.

Hovedavtalenes formålsparagrafer fastslår at partene skal finne løsninger i fellesskap. NTL ser at arbeidsgiverne i større grad søker å omgjøre saker som skal løses i medbestemmelsesapparatet til juridiske spørsmål. Denne rettsliggjøringen av partsspørsmålene undergraver hovedavtalenes formål. Dette svekker partssamarbeidet, som er en av bærebjelkene i den norske arbeidslivsmodellen. NTL krever at ansattes erfaring og kompetanse i større grad tas i bruk ved omstilling og i utviklingen av virksomhetene.

Arbeidsgivere stiller i økende grad krav til de tilsattes lojalitet og atferd gjennom verdiplattformer, leder- og medarbeiderplattformer, husregler og lignende. En slik utvikling er et forsøk på å utvide styringsretten. NTL mener at arbeidsgiver må legge til rette for at alle ansatte skal kunne ytre seg fritt i faglige spørsmål på arbeidsplassen, også som privatpersoner, uten fare for gjengjeldelse eller sanksjoner.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?