NTL jobber for et arbeidsliv uten diskriminering. Her fra Pride-paraden i Oslo i 2019
Foto
Hallvard Berge

Mangfold og likeverd

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.4 Mangfold og likeverd

5.4 Mangfold og likeverd

Norge er et flerkulturelt samfunn hvor mangfold er en del av folks hverdag. God integrering er avgjørende for at kulturmangfoldet gjør samfunnet vårt rikere på kunnskap, språk, meninger og livssyn. NTL vil bekjempe en utvikling hvor arbeidsledighet og store økonomiske forskjeller mellom grupper skaper grobunn for sosiale underklasser, segregering, fremmedhat og rasisme. NTL krever at alle asylsøkere får rett til å arbeide.

God språkopplæring er avgjørende for å få til et godt integreringsarbeid. Denne opplæringen bør være relevant ut fra kompetansen innvandrere har med seg til Norge og fremtidige jobbmuligheter. Det skal være mulig å kombinere språkopplæringen med arbeidspraksis. NTL krever bedre kartlegging og bruk av asylsøkeres og flyktningers kompetanse og sterkere satsing på norskopplæring. Det er også behov for bedre og raskere godkjenningsordninger for formell og uformell kompetanse for innvandrere. Staten som arbeidsgiver har et særlig ansvar for å rekruttere arbeidstakere slik at det gjenspeiler samfunnet vårt. Diskriminering ved ansettelser er ulovlig og skal ikke forekomme.

NTL ønsker et åpent og inkluderende samfunn, og vil bekjempe alle former for diskriminering og rasisme. NTL skal arbeide målrettet for å sikre at alle behandles likeverdig. Retten til å søke om permanent oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag må ikke begrenses av inntekt. Arbeidsstyrken og de tillitsvalgte bør gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi må bidra aktivt til at alle behandles likeverdig. Formelle og faktiske hindringer må identifiseres og fjernes.

Aktivitetsplikten i diskrimineringslovgivningen, som omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering, må styrkes og gjøres bedre kjent

NTL krever at minst én arbeidssøker med minoritetsbakgrunn som er kvalifisert og oppfyller kravene, skal innkalles til intervju i statlig heleide bedrifter, kommunale og private virksomheter.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?