NTL jobber for at vi som samfunn sikrer oss mot diskriminerende strukturer og kulturer som forskjellsbehandler eller hindrer deltakelse.
Foto
Andrew Leu on Unsplash

Likestilling

NTLs prinsipp og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.5 Likestilling

Likestilling handler om grunnleggende maktstrukturer i samfunnet. I Norge i dag har kvinner og menn stort sett de samme lovfestede rettigheter, men fremdeles er det langt igjen til full likestilling.

Lov om likestilling mellom kvinner og menn er svekket og omgjort til en allmenn diskrimineringslov. Så lenge vi ikke har full likestilling mellom kjønnene vil NTL kreve at lov om likestilling mellom kvinner og menn gjeninnføres og styrkes.

Foreldrepermisjon er et gode for barn og foreldre, men også for norsk arbeidsliv. Gunstige permisjonsordninger sikrer høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Fedrekvoten bidrar til å fremme likestilling i arbeidslivet. At både mødre og fedre har permisjon øker ordningens legitimitet hos arbeidsgiverne. NTL krever at kontantstøtten fjernes.

Det er en styrke for alle virksomheter å ha medarbeidere av flere kjønn og hvor kjønnsmangfold blir respektert. Det aller viktigste er likevel at vi som samfunn sikrer oss mot diskriminerende strukturer og kulturer som forskjellsbehandler eller hindrer deltakelse. Kjønnssegregering i arbeidslivet må aktivt motvirkes gjennom offentlige tiltak.

Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem. NTL vil jobbe for at arbeidet med å bekjempe vold mot kvinner, vold mot barn, vold i nære relasjoner, netthets, seksuell trakassering og seksualisert vold intensiveres. Ordningen med krisesentre må styrkes, og politiet og rettsvesenet må forsterkes og prioritere forebygging av vold, spesielt i nære relasjoner. Tilbudet om gratis juridisk rådgiving for kvinner som utsettes for vold må bygges ut. Kampen mot prostitusjon og menneskehandel må prioriteres, sexkjøpsloven opprettholdes og hjelpetiltakene må styrkes. Ofre for menneskehandel må gis oppholdstillatelse.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?