NTL mener at en sterk offentlig fellesskole er grunnlaget for et fritt og rettferdig samfunn med like muligheter for alle.
Foto
BBC Creative on Unsplash

Skole og barnehage

NTLs prinsipp og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.6 Skole og barnehage

Gode barnehager er et viktig velferdsgode for å sikre barn en god start på livet. Kvaliteten i barnehagene må sikres ved at det utdannes et tilstrekkelig antall barnehagelærere og ved gode og stabile bevilgninger. Et godt barnehagetilbud med lek, læring og sosialisering gir en god inngang til skolegang og utdanning. NTL krever at det innføres løpende barnehageopptak over hele landet.

En sterk offentlig fellesskole er grunnlaget for et fritt og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Skolen må gi alle nødvendige kunnskaper til å kunne skape gode liv og bidra til samfunnet ved å støtte opp under hver enkelt elevs evner og behov. Skolen må være livssynsnøytral. Antallet privatskoler må holdes på et minimum. NTL er motstander av systemet med fritt skolevalg, og vil arbeide for at det innføres alternative opptaksmodeller der det ikke er den enkeltes karakterer som avgjør hvilken videregående skole man kan gå på.

Retten til 13-årig grunnopplæring må være reell ved at alle får mulighet til å fullføre utdanningsløpet, uavhengig av studieretning. Fagutdanning og studiespesialisering må sikre en bred og relevant inngang til arbeidsmarkedet som gir muligheter for å møte teknologisk utvikling og ruste den enkelte for et arbeidsliv i rask endring. Mulighetene til å ta fagbrev må gjøres tilgjengelig for flere, også de som har fullført videregående opplæring. NTL krever flere statlige læreplasser, også i statlige anbud. Elever som har rett til videregående opplæring må få gratis skolemateriell og fullstipendiert utdanning.

Representantene for arbeidstakerorganisasjonene må få fullverdig styrerepresentasjon i opplæringskontorenes styrer. Dimensjoneringen i videregående skole må i større grad ta hensyn til muligheter for å få lærlingeplass. Fylkeskommunen må systematisk rekruttere nye lærebedrifter i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom Yrkesopplæringsnemnda. Elever og lærlinger må få samme rett til rådgiving. Det er behov for mer praksisopplæring i programfagene.

For å fremme livslang læring er styrking av opplæring i regi av bibliotek, frivillige og ideelle organisasjoner og studieforbund viktig. Livslang læring gir mennesker muligheter, styrker demokratisk deltakelse og bidrar til inkludering. NTL krever at lavterskeltilbud og ikke-formelle opplæringsarenaer styrkes.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?