Hjem   > Artikkel
article
Deltagelse på organisasjonsfaglige kurs i regi av NTL gir rett til tjenestefri med lønn.
Foto: Tri N. Dinh

Rett til tjenestefri med lønn etter hovedavtalen i staten

NTL er kjent med at flere arbeidsgivere i staten har ulik praksis av tillitsvalgtes og arbeidstakeres rett til tjenestefri med lønn. Lokale parter kan imidlertid ikke ensidig fortolke og praktisere Hovedavtalens bestemmelser. I denne artikkelen går vi gjennom de viktigste bestemmelsene der det ser ut til å være ulik praksis.

Rett til tjenestefri med lønn er avtalt mellom partene i Hovedavtalen i staten § 39 for tillitsvalgte og § 40 for arbeidstakere. Partene i avtalen er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.

Det er sentralt for Hovedavtalens legitimitet at bestemmelsene praktiseres i henhold til partenes intensjoner. Lokale parter kan ikke ensidig fortolke og praktisere Hovedavtalens bestemmelser ut fra andre ønsker eller behov enn det de sentrale parter er enige om.

 

Nødvendig reisetid:

I flere virksomheter har arbeidsgiver forsøkt å avgrense arbeidstakeres rett til nødvendig reisetid for å kunne delta på organisasjonsfaglige kurs og konferanser eller møter i regi av organisasjonene. Dette er i strid med bestemmelsene i Hovedavtalen §§ 39 og 40. Vedlagte brev fra KMD presiserer hvordan avtaleteksten skal forstås: «En forutsetning for å gi permisjon for deltakelse er at det også gis permisjon for nødvendig reisetid. Det har ikke vært meningen å forskjellsbehandle tillitsvalgte og arbeidstakere på dette punktet.»

 

Tjenestefri med lønn – tvingende grunn:

Forbundet er også gjort kjent med at en del tillitsvalgte og medlemmer opplever avslag på tjenestefri med lønn etter Hovedavtalen §§ 39 og 40 uten at arbeidsgiver begrunner dette innenfor det handlingsrommet de har etter avtalen.  Hovedavtalen fastslår at kun ‘tvingende grunn’ er gyldig årsak til avslag, forutsatt at innholdet i det tiltaket det bes om tjenestefri for å delta på, er organisasjonsfaglig etter avtalens § 39 (punkt 3), eller er møter etter § 39 (punkt 1, første og andre kulepunkt). KMD skriver i vedlagte brev; «Hovedavtalens §§ 39 og 40 nødvendig reisetid»: «Det skal gode grunner (uten tvingende grunn) til å nekte alle som søker fri, dersom hovedsammenslutningen har attestert at kurset er organisasjonsfaglig.» Arbeidsgiver må vise at det foreligger ‘tvingende grunn’ for å nekte tjenestefri med lønn. Andre begrunnelser er ikke gyldige.

 

Organisasjonsfaglig innhold – krav til attestasjon:

Enkelte arbeidsgivere krever å få tilsendt program for møter og organisasjonsfaglige kurs og konferanser for å kunne innvilge tjenestefri med lønn. Denne praksisen er ikke i overensstemmelse med Hovedavtalens bestemmelser.  Avtalens § 39, punkt 3, siste avsnitt sier: «Vedkommende hovedsammenslutning (på sentralt plan) skal attestere at kurset er å betrakte som faglig, og derved innestå for at innholdet er i overensstemmelse med retningslinjene nevnt ovenfor. Arbeidsgiver kan kreve slik attestasjon fremlagt. Partene i hovedavtalen kan gjensidig ta opp til drøftinger spørsmål om et kurs er i samsvar med retningslinjene ovenfor.» Forbundet godkjenner at tiltakene det søkes om støtte til er organisasjonsfaglige ved at vi innvilger økonomisk støtte fra OU-midlene. Alle kurs og konferanser gjennomgås grundig og programmene utformes i henhold til avtalebestemmelsene i § 39 (punkt 3, kulepunktene én til tre). Dersom arbeidsgiver ønsker ytterligere dokumentasjon, må NTLs studieledere og kursarrangører be om at forbundet leverer attestasjon fra LO Stat. Arbeidsgiver skal ikke utforme eller godkjenne programinnholdet.

 

Oppfølging av tjenestefri med lønn og nødvendig reisetid:

Forbundet ber tillitsvalgte og ledere av organisasjonsledd om å fremlegge brevet fra KMD dersom dere har problemer med å få innvilget tjenestefri med lønn eller nødvendig reisetid for å delta på organisasjonsfaglige kurs eller møter. Vi ber dere ta kontakt med forbundskontoret så snart som mulig dersom avslag ikke omgjøres. NTL vil følge opp mulige brudd på Hovedavtalens bestemmelser med de til enhver tid riktige nivåer.  Vi minner samtidig om PM-2017-1: Hovedavtalen i staten, datert 06.01.17, som er utsendt til statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Det fremgår av personalmeldingen at enigheten om en ny, omstrukturert hovedavtale for perioden 2017-2019 ikke innebærer endring av tidligere fremforhandlede rettigheter: «Det er foretatt strukturelle endringer og avtalen har fått en språklig utforming som er ment å gjøre bruken av avtalen enklere. Partene er enige om at det som følge av revidert hovedavtale ikke er gjort endringer i hovedavtalens materielle innhold.»
 

HA-staten-39-40.pdf
Tema    
Medbestemmelse

Av Hallvard Berge
Publisert: 28.05.2020
Sist endret 28.09.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?