Hjem   > Artikkel
article
NTL-leder Kersti Barsok vil gjerne at du skal stemme i uravstemningen om årets tariffoppgjør i staten.
Foto: LO Media

Resultat av hovedtariffoppgjøret i staten 2020

Her får du alle de viktige detaljene fra resultatet av meklingen om tariffoppgjøret i staten 2020.

Etter mekling ble partene i Hovedtariffavtalen i staten mellom YS stat, Unio,  LO stat og KMD enige om følgende resultat:

 

Generelle tillegg

Det gis følgende tillegg på A-lønnstabellen fra 1.oktober 2020:

Lønnstrinn 19 til 46                  0,44%
Lønnstrinn 47 til 63                  0,54%
Fra og med lønnstrinn 64          0,44%

Dette tilsvarer en årslønnsvirkning på 0,1%, som sammen med beregnet glidning (0,3%), overheng (1,2%), overført pensjonskostnad fra 2019 (0,1%) totalt gir en ramme på 1,7% som tilsvarer resultatet i Frontfagene. Beregnet prisvekst i 2020 er pr dags dato 1,6%.

Fordelingen gir en viss likelønnsprofil siden det er flere kvinner enn menn i lønnstrinn 47-63.
Den virker også noe utjevnende av forskjellene mellom de midlere lønnede og de høytlønnte.
Fordelingen gjør at det blir større avstand mellom statens høyest og lavest lønnede.

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger.

 

Del 2 – Lokale bestemmelse

Pkt. 2.5.1 Årlige forhandlinger

Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i ulønnede permisjoner med inntil en måneds varighet omfattes av forhandlingene.

 

Pkt. 2.5.3 Særlig grunnlag
Bestemmelsen er utvidet fra å kun gjelde kjønn, til å gjelde alle diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringslovens § 6.

 

Pkt. 2.5.5 Ansettelse i ledig stilling mv.
Tillitsvalgte gis årlig en skriftlig oversikt over bruken av bestemmelsen i virksomheten. (nytt: skriftlig)

 

Pkt. 2.6.3 Gjennomføring av årlige lokale forhandlinger etter punkt 2.5.1
Lokale forhandlinger forutsetter at partene opptrer som likeverdige parter. Lokale forhandlinger forutsetter også at lønnsdata foreligge ri en slik form at partene unngår uenighet om tallgrunnlaget.

Presisert at historiske lønnsdata kan inngå i statistikkene som er nødvendig for gjennomføring av lokale forhandlinger.

 

De lokale parter oppfordres til å bli enige om en prosess for lokale forhandlinger som passer virksomheten. Dersom de lokale parter ikke blir enige skal prosessreglene i punkt 1 – 9 følges.

 

I prosessreglene punkt 5: Kravene utveksles samtidig dersom en av partene krever det. I tillegg står det nå at partene skal argumentere for sine prioriterte og rangerte krav og tilbud. Tilbud er det nye. Dette har kommet inn for å understreke at også arbeidsgiver skal argumentere for tilbud de legger frem under forhandlingene.

 

Det har også blitt noen endringer når det gjelder boliglån, felles kompetanseutvikling samt noen nye protokolltilførsler om likestilling, bærekraft og miljø og statistikk.

 

Riksmeklerens møtebok: https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2020-030-motebok-og-forslag.pdf

 

- Med signalene vi hadde med oss fra staten i forhandlingene er vi glade for at vi har fått på plass et generelt tillegg til alle som også bidrar til likelønn. Vi unngikk avsetninger til lokale forhandlinger, men vi er skuffa over at partene ikke kunne samles om et lavlønnstillegg, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Tema    
Lønnsoppgjør

Av Hallvard Berge
Publisert: 23.10.2020
Sist endret 23.10.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?