Mange har fått hjemmekontor under pandemien. Hvilke regler gjelder i denne situasjonen?
Foto
Simon Abrams on Unsplash

Hjemmekontor

Koronapandemien har ført til at mange er tvunget til å jobbe fra hjemmekontor, på steder som ikke er egnet som arbeidsplass. Vi er kjent med at det nå utformes avtaler om hjemmekontor ved flere av arbeidsplassene NTL organiserer på og vil gjøre deg oppmerksom på ulike sider ved dette.

Er du tillitsvalgt? Vårt råd er at du ber om at drøfting av avtalene utsettes til vi har fått avklart hvilken status hjemmekontorforskriften har under Korona-situasjonen og hvordan eventuelle individuelle avtaler bør utformes. Ta kontakt med din kontaktperson ved forbundskontoret.

Er du medlem? Ta kontakt med din tillitsvalgte før du signerer en avtale om hjemmekontor som er begrunnet i Korona-situasjonen.

Det finnes i dag en forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. NTL mener denne ikke gjelder hjemmekontor som skyldes Korona, og jobber med LO for å få en avklaring av dette.

Forskriften forutsetter at det skal inngås avtale. Den bygger derfor på avtalefrihet, dvs at det er opp til en enkelte å selv bestemme om de vil jobbe fra arbeidsstedet sitt eller hjemme. Dette er ikke situasjonen under Korona, når regjering og/eller kommune har vedtatt at vi skal jobbe hjemme.

Det vil være helt urimelig at arbeidsgiver skal kunne fraskrive seg ansvar for fysisk og psykisk arbeidsmiljø, forsikringer eller andre forhold de normalt har ansvar for.

Forskriften fratar arbeidstakere grunnleggende rettigheter etter arbeidsmiljøloven (aml). Det er gjort unntak fra en rekke av bestemmelsene blant annet når det gjelder arbeidstid, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, tilrettelegging og varsling. Det er etter vår oppfatning svært uheldig og ingen grunn til at disse ikke skal gjelde under koronapandemien – snarere tvert imot.

Forskriften åpner også i stor grad for at arbeidstaker selv må bekoste nødvendig tilrettelegging. Svært mange har ikke utstyr som trengs på en skikkelig kontorarbeidsplass hjemme, og det vil være urimelig om arbeidstakerne selv skal måtte ta kostnadene ved innkjøp av utstyr som er nødvendig for å ha en forsvarlig arbeidssituasjon.

Etter vår mening bør Arbeidsmiljøloven gjelde som vanlig. Dersom det er nødvendig med unntak, må dette spesifiseres i særskilte avtaler mellom de sentrale partene i arbeidslivet. Det ble f.eks. gjort i staten for endringene i arbeidstidsbestemmelsene frem til 15.09.2020 og avtale om at kjernetiden i staten midlertidig er satt ut av kraft fram til 1. januar 2021.

Det må etter NTLs oppfatning være arbeidsgiver som er ansvarlig for at de ansatte har det utstyret som er nødvendig for at de kan gjøre jobben sin og som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø, så langt det lar seg gjøre i arbeidstakernes hjem.

Vi vil gjøre oppmerksom på at forsikringsordningene og f.eks. forholdene rundt dekning av yrkesskade og yrkessykdom ikke er godt avklart for hjemmekontorsituasjonen.

Tema
Koronavirus
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?