NTL Folkehøgskoler

NTL Folkehøgskoler organiserer i både kjøkken-, internat-, renhold-, kontor- og vedlikeholdspersonale og miljøarbeidere, sosiallærere og inspektører. Vi har medlemmer både ved kristne og frilynte folkehøgskoler.

I 1997 ble NTL og Norsk Kommuneforbund (nå Fagforbundet) enige om at det er NTL som skal ha organisasjonsrett for ansatte i folkehøgskoler. I 2005 opprettet NTL en egen avdeling for folkehøgskoler. Siden da har medlemstallet stadig økt, og vi er nå 200 medlemmer.

NTL Folkehøgskoler forhandler om lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre. Vår forhandlingsmotpart er hovedsaklig Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon Virke.
- Vi informerer medlemmene om sentrale forhandlinger og tariffavtaler.
- Vi svarer på spørsmål fra medlemmer om lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og turnus, og har opparbeidet oss god kunnskap om hvordan de forskjellige folkehøgskolene fungerer.
- Vi gir råd i spørsmål om lokale forhandlinger, arbeidsavtaler, stillingsinstrukser, turnuslister og lignende.
- Vi hjelper medlemmer som trenger det. Vi har NTL og LO’s juridiske avdeling i ryggen når det er behov for juridisk bistand.
- Vi arrangerer kurs, både for tillitsvalgte og andre.
- Vi arbeider politisk gjennom LO for folkehøgskolens vilkår.

Hvorfor bli medlem?
I dag er det 84 folkehøgskoler i Norge, og det går ca. 7000 elever hvert år og vi merker større pågang enn noen gang før. I tillegg kommer kortkurs som en del av det skolene arrangerer. I 2014 var det 150 år siden den første folkehøgskolen åpnet dørene, og vi er så heldige å få være en del av det.

Om du jobber på kjøkkenet, kontoret, internatet, vaktmester, inspektør, miljøarbeider eller lærer, så arbeider vi i NTL Folkehøgskole for medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsforhold.

Som ansatt i folkehøgskolen bør man ha fokus på de menneskelige verdiene som medansvar, toleranse, solidaritet og tillit, og å være et medmenneske og være viktig for noen. Vi som ansatt i folkehøgskolene kan gjøre en forskjell for deg, siden vi har hverandre så tett inn på livet vårt.

Du som medlem vil inngå i et felleskap der du vil få mulighet til å knytte kontakter og kan søke råd og hjelp fra andre ansatte i folkehøgskolene som er våre medlemmer som kan være til hjelp for deg, og kanskje kan gjøre hverdagen din lettere. Vi legger stor vekt på å hjelpe hverandre.

Styret

Leder: Ragnhild Garberg
Møre Folkehøgskole
Tlf jobb: 70041998
Mobil: 45299779
gossing63@outlook.com

Nestleder: Morten Uglemsmo
Peder Morset Folkehøgskole
Tlf jobb: 73812000
Mobil:90156807
morten.uglemsmo@pedermorset.no

Resten av styret er:

Laila Stalheim, Agder Folkehøgskole, 91125137
Brynhild Kittilsviken, Rønningen Folkehøgskole, 210 23 600
Mette Ones Fosse, Åsane Folkehøgskole, 99596480
Morten Krogstad, Trøndertun Folkehøgskole

Fra vår handlingsplan
NTL Folkehøgskoler har hatt og skal ha og følgende aktivitet i 2021-2022

1. Kurs/møter:
Avdelingen skal avholde:
Et kurs høst i samarbeid med landsforeningen
Et kurs, årsmøte

2. Verving:
Avdelingen skal drive aktivt verve arbeid i perioden. Avdelingen skal synliggjøre NTL i folkehøgskolen. Kurssatsingen skal inngå i avdelingens verve arbeid og det skal oppfordres til regionale treff der også ikke-medlemsskoler inviteres.

3. Informasjon:
Styret skal sende ut infoskriv til alle skolene vi har medlemmer på 3 ganger pr. år.
Det skal sendes ut informasjon til alle folkehøgskolene om NTL som fagforening.
Avdelingen skal ha som mål å hjelpe og bistå medlemmene.
Avdelingen skal legge ut informasjon på avdelingens hjemmeside.

4. Primære mål:
Avdelingen skal jobbe for best mulig arbeidsvilkår for medlemmene.
Avdelingen skal holde medlemmene informert om sentrale forhandlinger og tariffavtaler.
Avdelingen skal arbeide for å bedre folkehøgskolens vilkår.
Avdelingen skal arbeide for at flest mulig folkehøgskoler blir IA-bedrifter

Ta kontakt på vår Facebook-side for mer informasjon.
Vi kommer gjerne på besøk til din skole!

VI KAN FOLKEHØGSKOLER!


Facebook: NTL Folkehøgskoler (Offentlig)

Hemmelig Gruppe for medlemmer av NTL folkehøgskoler, du må bli lagt til av en av oss medlemmene.
Instagram: @NTL.fhs

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?