Kjersti Barsok er glad for at den forhatte ABE-reformen skal fjernes.

Tydelig at Støres regjering vil ta Norge i en annen og bedre retning

- Det er viktig, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Allerede i det endelige statsbudsjettet som vedtas senere i høst forventer vi å se en klar styrking av offentlig sektor.

Vi er veldig glade for at det eksplisitt står i regjeringsplattformen at ABE-kuttene skal fjernes og det skal kuttes i konsulentbruken og bruken av markedsmekanismer i velferdsstaten. Plattformen er tydelig om tillitsreform, styrking av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og styrket medbestemmelse.

Men samtidig må vi minne den nye regjeringen om at storrengjøringen de skal i gang med i norsk arbeidsliv også må omfatte statlig sektor og lov om statens ansatte hvor stillingsvernet til de fleste av våre medlemmer er regulert.

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er avgjørende for å styrke den norske arbeidslivsmodellen. Vi har etterspurt en styrking av Arbeidstilsynet og de øvrige kontrolletatene i årevis. Det er positivt at regjeringserklæringen følger opp dette området. 

Vi i NTL har tatt til orde for opprettelse av en statlig skyløsning for lagring av offentlig data og er glade for at regjeringserklæringen fastslår at man skal utrede det. Vi bidrar gjerne!

Regjeringen gir mange gode signaler rundt styrket beredskap både lokalt og nasjonalt og vi er jo glade for det som står om offentlig datalagring og at renholdet i Forsvaret nå skal tilbake i egen regi. Regjeringen vil forsvare AVINOR-modellen og egenregi på drift og vedlikehold ved flyplassene og slår fast at veiutbygging må underlegges politisk styring og offentlig eierskap. Det er vi glade for!

Regjeringen vil øke basisfinansieringen til universiteter og høyskoler. Dette har NTL jobbet for lenge! Dette er en viktig for realiseringen av tillitsreformen, sammen med den varslede gjennomgangen av direktoratenes oppgaver for å overføre myndighet til institusjonene.  Vi er også fornøyde med at de fremhever forskningsinstituttenes sentrale rolle i kunnskapsutviklingen samt at regjeringen garanterer for at høyere utdanning skal være gratis

Det er ingen hemmelighet at vi er mer ambisiøse enn det regjeringen her legger opp til når det gjelder klimapolitikken. Vi håper stortingsflertallet bidrar til å presse regjeringen i en enda grønnere retning, også når det gjelder løsninger på naturkrisa.  Vi må nok lese litt mer for å se hvor sterk rolle regjeringen mener staten skal ha i det grønne skiftet, men vi ser fram til en mer aktiv næringspolitikk og har store forventninger til den kraftfulle verktøykassa de sier at de vil etablere. 

Vi ser fram til samarbeidet med den nye regjeringen, og med den rødgrønne opposisjonen i Stortinget.

 

 

Tema
Valg
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?