Leder Kjersti Barsok og 2. nestleder Ellen Dalen
Foto
Kristian Brustad, LO Stat

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Tirsdag kom partene i staten endelig til enighet hos riksmekleren. LO Stat og YS Stat har blitt enige med staten om nye tariffbestemmelser. Vi legger ikke skjul på at det har vært ei veldig krevende mekling, men vi er fornøyde med et resultat som sikrer reallønna gjennom et sentralt tillegg og nye ansiennitetsstiger som sikrer opprykk på en bedre måte enn i dag. Oppgjøret har en god likelønnsprofil og sikrer også de lavest lønte. Hele laget vårt har fått et lønnsløft, det er viktig, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Last ned: Presentasjon fra NTLs tariffkonferanse om resultatet (krever at du logger inn som NTL-medlem)

Riksmeklerens møtebok.

Oppgjøret endte med et generelt tillegg som sikrer reallønnsvekst til alle medlemmene, og et ekstra tillegg til de som er førstekonsulenter. I førstekonsulentgruppa organiserer vi særlig kvinner og unge akademikere, og oppgjøret treffer dermed disse gruppene godt. Vi legger ikke skjul på at vi er skuffet over at det blir en pott til lokale forhandlinger, det hadde vi virkelig håpet å unngå. Men samlet sett er dette et resultat vi kan anbefale og som vi nå sender ut til uravstemning hos medlemmene, sier Barsok.

Fordelingen av lønnsrammen 
Oppgjøret har en ramme på 3,84 %. Tilleggene fordeles med 70% på sentralt nivå gjennom tillegg til alle, forbedring av enkelte ubekvemstillegg og gruppelivsforsikringen, ett lønnstrinn til førstekonsulentene og ulike sikringsbestemmelser i forbindelse med innføring av nye ansiennitetsstiger.

Det sentrale tillegget er fordelt med 10 000 kroner per lønnstrinn fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 64 og 1,7% fra og med lønnstrinn 65. Dermed får alle lønnstillegg, og lønnsnivåene blir varig hevet, i motsetning til ved lokale forhandlinger, der noen får veldig høye tillegg på bekostning av reallønnsnivået til alle andre.

Ansiennitetsstiger
Endringene i ansiennitetsstigene er viktige for å sikre at det gis ansiennitetsopprykk etter hensikten. Slik det har vært de siste årene har mange gått glipp av ansiennitetsopprykk. Med endringene i årets oppgjør vil mange av dagens og framtidige ansatte, bl.a. konsulenter og førstekonsulenter, sikres reelle ansiennitetsopprykk. Endringene gjelder for alle stillingskoder som i dag er plassert på lønnsramme. Det er også avtalt nye minstelønnsnivåer for veldig mange stillingskoder. For eksempel vil minstelønnen for fagarbeider med fagbrev heves fra lønnstrinn (ltr) 29 til ltr 36, førstekonsulenten heves fra ltr 39 til ltr 45 og førsteamanuensis fra ltr 59 til 63. Det er avtalt sikringsbestemmelser i forbindelse med overgangen til nye lønnsstiger.

Les mer om endringene i systemet for ansiennitetsopprykk

Endringene i systemet viderefører prinsippet om at det er ansvar og oppgaver som skal ligge til grunn for avlønning i staten, men at ansiennitet og kompetanse kan godskrives. Enkelte stillingskoder har godskrivningsregler for bachelor- og mastergrad.

Regler for hjemmekontor
I etterkant av nedstengninger og mer bruk av hjemmekontor i virksomhetene er det behov for å se på rettighetene knyttet til arbeid i arbeidstakers hjem. Det er blant annet forsikringsdekninger, dekning av utstyr og ikke minst hvordan staten som arbeidsgiver skal ivareta at arbeidstakere har fullt forsvarlige arbeidsforhold. Det settes nå ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal jobbe med løsninger.

Klimatiltak og arbeidstidsreduksjon
Også i dette oppgjøret hadde NTL ambisjoner for klimaprofilen. Protokolltilførselen om klima og bærekraft er nå forsterket, og vi ser fram til å følge opp det arbeidet både sentralt og lokalt. Det viste seg dessverre å være overraskende krevende å få staten med på et arbeid rundt arbeidstidsreduksjoner.

Her er de sentrale tallene i oppgjøret:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64 10.000 kr
  • Ltr. 65-107 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i stillingskode 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Nå er det opp til medlemmene å stemme over resultatet. Info om uravstemning er kommer. Les mer om uravstemninger her.

NTL arrangerer tariffkonferanse om oppgjøret i staten 9. juni. Du kan lese mer om konferansen og melde deg på her: påmelding.

 

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?