Oppsigelse, avskjed og suspensjon

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan si opp arbeidskontrakten, det vil si gi en oppsigelse. Når arbeidsgiveren sier opp kontrakten stilles endel krav som du kan lese mer om her. Artikkelen tar også for seg lovverket for de mer alvorlige reaksjonsformene suspensjon og avskjed. Lenker til aktuelt lov- og regelverk finner du til slutt i artikkelen.

Sjekk også: NTLs kræsjkurs om oppsigelsessaker! Del 1 av kurset  Del 2 av kurset

Ethvert arbeidsforhold bygger på en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen angir virksomhetens plikter overfor deg, for eksempel hvor høy lønn du skal ha, hva som er din arbeidstid, om du har prøvetid eller annet. I tillegg står det også hva dine plikter som arbeidstaker vil være, for eksempel hvilke retningslinjer og lover du må følge.

Oppsigelse
Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan si opp arbeidskontrakten, det vil si gi en oppsigelse. En oppsigelse fra arbeidstakers side kan skje både muntlig og skriftlig. For å unngå misforståelser, anbefaler vi skriftlighet.

En oppsigelse fra arbeidsgivers side skal alltid være skriftlig. Det skal en del til for at arbeidsgiveren skal kunne si opp en arbeidstaker. En oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet enten med forhold i virksomheten (for eksempel en nedbemanning), hos arbeidsgiver, eller med forhold hos arbeidstaker. Det er viktig, uavhengig av regelverk, at en oppsigelse gitt fra arbeidsgiver er saklig begrunnet.

Ved oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold, ved rasjonaliseringstiltak eller driftsinnskrenkning, vil ikke en oppsigelse være saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid eller stilling i virksomheten for arbeidstakeren. Derfor er det viktig at det blir gjennomført drøftinger etter gjeldende regelverk, enten det er i offentlig eller privat virksomhet.

Det er også enkelte fraværs- og permisjonsgrunner som gir vern mot oppsigelse.

Oppsigelsestid
Ved oppsigelser har arbeidstakeren en oppsigelsestid. Denne vil være litt forskjellig, ettersom virksomheten er statlig eller privat, og om den er omfattet av en tariffavtale. Som oftest vil fristene være lengre jo lengre ansettelsesforholdet har vart.
Ved grove brudd på arbeidskontrakten, kan arbeidsgiver gå til avskjed av arbeidstaker slik at arbeidsforholdet opphører uten oppsigelsestid.

Avskjed
Avskjed er en av de mest alvorlige reaksjonsformene en arbeidstaker kan ilegges. En avskjed medfører at arbeidstaker umiddelbart må fratre sin stilling. Dette kan skje for eksempel som følge av grov uforstand i tjenesten, grovt pliktbrudd eller annen vesentlig misligholdelse av arbeidsavtalen. Å gå til avskjed av en arbeidstaker er et veldig voldsomt tiltak, og derfor er det svært strenge vilkår for å kunne ilegge dette.

Suspensjon
Ved suspensjon må grunnlaget være at det foreligger konkret mistanke om adferd som kan være grunn til å gå til avskjed av arbeidstakeren. Dersom slik adferd antas å foreligge, kan suspensjon være nødvendig for å forhindre at arbeidstakeren fortsetter å oppholde seg på arbeidsstedet eller på annen måte fortsetter å utføre sine arbeidsoppgaver. Ofte har suspensjon som formål å få klarlagt om vedkommende har gjort det han eller hun mistenkes for. Det er bare adferd som kan begrunne avskjed som er suspensjonsgrunn.

Varsel om oppsigelse?
Dersom du som medlem mottar et varsel om mulig oppsigelse, avskjed eller suspensjon, er det viktig å reagere raskt. Det er frister som må overholdes, og det er derfor viktig å ta kontakt med NTL så snart som mulig slik at NTL kan gi deg bistand. Bistanden gis i første omgang av NTL-tillitsvalgte lokalt og sentralt, mens LO-advokatene overtar saken hvis det blir aktuelt å gå til rettsak mot arbeidsgiveren.

I staten gir lovverket adgang til å ilegge en ansatt ordensstraff. Dette vil kunne være en mildere reaksjonsform enn oppsigelse, i forhold hvor er behov for en alvorlig, formell reaksjon, uten at det medfører tap av stilling.

Regelverkene for privat og statlig virksomheter er ulike på en rekke av områdene knyttet til avslutning av arbeidsforhold. Denne teksten gir kun et grovriss av hovedreglene. Nederst er det tatt inn lenker til aktuelt lovverk – satt opp etter henholdsvis statsansatteloven og arbeidsmiljøloven, og der arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder for begge typer av virksomheter.

Et nyttig verktøy for å få vite mer om regelverket er Compendia Stat (for ansatte i staten) og Compendia Personal (for alle andre). Disse oppslagsverkene får du tilgang til fra Compendia-siden på NTLs medlemsnett (krever at du logger inn).

Her kan du lese mer om arbeidsavtaler

Lenker til lovverket

Arbeidsmiljøloven (aml):

Statsansatteloven (sal):

Der bestemmelsene i arbeidsmiljøloven gjelder gjennomgående:

Tema
Hjelp i arbeidsforholdet
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?