Sykdom og tilrettelegging

Når du er borte fra jobben på grunn av sykdom, må fraværet normalt dokumenteres. Det gjøres enten ved egenmeldt sykefravær, som kalles egenmelding eller egenerklæring, eller ved legemeldt fravær i form av en sykemelding. Det er viktig å sørge for slik dokumentasjon, slik at man unngår å få ulegitimert fravær.

Retten til å bruke egenmelding reguleres av folketrygdloven § 8-23 til § 8-27, og eventuelle reglementer internt i virksomheten. Eksempler på slike reglementer er sykefraværsrutiner eller personalreglement.

En sykemelding utstedes av lege, i dialog med pasienten, og etter en vurdering av arbeidstakers arbeidsevne knyttet opp mot helsemessige forhold.

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger. Sykepenger dekkes enten av arbeidsgiver eller folketrygden/NAV. Hvilke rettigheter du har til lønn under sykdom fra arbeidsgiver er i de fleste tilfeller regulert i tariffavtalen eller overenskomsten på arbeidsplassen din. Dersom tariffavtalen eller overenskomsten ikke regulerer forholdet, er det bestemmelsene i folketrygdlovens kapittel 8 som gjelder.

Vær oppmerksom på at lønn under sykdom ikke nødvendigvis er det samme som sykepenger.

Tilrettelegging er en vidtgående plikt for arbeidsgiver og det skal fortrinnsvis ha som mål å gi arbeidstaker anledning til å kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid. Arbeidstaker har medvirkningsplikt jf. AML § 2-3 f og ftrl. § 8-8.

Tilrettelegging ved sykdom handler i hovedsak om tilrettelegging av arbeidstid, endringer i arbeidsutstyr, arbeidsoppgaver eller fysisk tilrettelegging. Dersom det er aktuelt å overføre arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres.

Tillitsvalgte kan bli bedt av et medlem om å bistå i sak om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker. Da er det viktig å forholde seg til medlemmets ønske om bistandHvis ønsket kommer fra arbeidsgiver, skal den tillitsvalgte normalt takke nei. Den tillitsvalgte har ingen selvstendig rolle i oppfølgingsarbeidet knyttet til individuelt sykefravær. Partene i saken er arbeidsgiver, arbeidstaker, og eventuelt lege, NAV og/eller bedriftshelsetjenesten.

Ved bistand fra tillitsvalgte er dennes rolle å ivareta medlemmets rettigheter. Arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig, hvis forholdene ligger til rette for det.

I veldig mange tilfeller ber arbeidsgiver om at arbeidstaker sier opp hele eller deler av stillingen sin dersom man har vært sykemeldt over lengre tid. I slike tilfeller anbefaler vi medlemmer ta kontakt med sin tillitsvalgt.  Norsk Tjenestemannslag sin klare anbefaling er at medlemmet ikke selv sier opp hele eller deler av sin stilling fordi man kan miste rettigheter ved å gjøre det.

Her er de mest sentrale lovene og annen veiledning som gjelder sykdom og tilrettelegging:

Tema
Hjelp i arbeidsforholdet
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?