Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Lønnsoppgjør

Publisert: 18.06.2024

LO Stats avgjørelse om å sette til side uravstemningen er udemokratisk og uryddig

Uravstemningen er avsluttet og resultatet er klart. Over to tredjedeler (68,2%) av medlemmene har stemt, noe som betyr at resultatet er bindende. Med 76,3 % av stemmene har medlemmene sagt tydelig «Nei» til resultatet i årets lønnsoppgjør, og LO Stat sin signatur på avtalen er gjort ugyldig.

Inkludering

Publisert: 14.06.2024

Høy temperatur rundt IA-avtalen på NTLs landsstyremøte

IA-avtalen har levd et hardt liv. Helt siden den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i 2001 har det vært tautrekkinger, trussel om å skrote avtalen og «riv-seg-i-håret»-tilstander blant brukerorganisasjoner ettersom fokus i avtalen har endret seg opp gjennom åra.

Ricky Mehmi og Tine Olsen fra NTL NAV fremmet i går et forslag til landsstyremøtet i NTL om å engasjere seg sterkere i innholdet i den nye avtalen som skal forhandles fram i løpet av høsten 2024.

NTLs organisasjon

Publisert: 30.05.2024

Styret i NTL NAV anbefaler medlemmene å stemme JA i uravstemningen om meklingsoppgjøret i staten

Styret i NTL NAV har 30. mai 2024 behandlet spørsmålet om anbefaling til uravstemning om tariffoppgjøret 2024. Med et flertall på seks stemmer anbefaler styret at medlemmene stemmer «Ja». Et mindretall på fem stemmer anbefaler «Nei». Voteringen i styret er et godt bilde på det dilemmaet vi nå står i, og som må vurderes når du stemmer. Det er ikke alle konsekvensene vi vet på nåværende tidspunkt, men for å gi et best mulig grunnlag har vi laget et notat som oppsummerer argumentene for å stemme «Ja» og «Nei», sammen med det vi vet om mulige konsekvenser.

 

NTLs organisasjon

Publisert: 24.05.2024

NTL NAV er avventende med å gi en anbefaling til meklingsresultatet

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte. Forbundet vårt NTL, mener avtalen ikke er god nok og stemte nei til resultatet i LO Stats forhandlingsutvalg.  NTL NAV, som den største landsforeningen i NTL på statlig side, er avventende med å gi en anbefaling om medlemmene skal stemme ja eller nei til meklingsresultatet i uravstemminga. 

NTLs organisasjon

Publisert: 23.05.2024

Nyvalgt styret er klar for ny periode!

Det nyvalgte styret er denne uka samlet på Sundvollen hotell i Buskerud for å diskutere viktige saker for NTL NAV i tiden fremover. Styret har et høyt ambisjonsnivå med å nå alle målene som ble satt på representantskapsmøte for litt over en måned siden. 

NTLs organisasjon

Publisert: 16.05.2024

Stans krigene!

På NTL NAVs representantskapsmøte 17. til 19. april 2024 vedtok NTL NAV en uttalelse hvor vi krever en stans i krgene i Ukraina og på Gaza. Vi vedtok også bevilgninger til Norsk Folkehjelps hjelpearbeid i Palestina og Ukraina på henholdsvis 50.000 og 25.000 kroner.

NTL NAVs representantskapsmøte bevilget også 10.000 kroner til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

 

NTLs organisasjon

Publisert: 08.05.2024

Disse skal lede NTL NAV de neste to årene!

Vi har hatt representantskapsmøte!
 
17. til 19. april var vi samlet på Sundvolden hotell i Buskerud hvor vi avholdte vårt åttende representantskapsmøte. Der valgte vi nytt styret og hvem som skal være våre frikjøpte tillitsvalgte. 

NTLs organisasjon

Publisert: 29.02.2024

«Hverdagen med NTL NAV» - sannsynligvis den beste podkasten som omhandler både NTL og NAV!

NTL NAVs egen podkast «Hverdagen med NTL NAV» har lenge vært et overskuddsprosjekt for leder i NTL NAV Torgeir Homme og hovedtillitsvalgt i NAV Arbeid og ytelser Ove Torheim-Sandvik. De har laget en serie episoder som utgjør NTL NAVs medbestemmelsesskole, de har intervjuet alle partilederne om hva de mener om NAV i forbindelse med valget i 2021 og dessuten laget en rekke episoder som handler om hverdagen med NTL NAV og dermed også indirekte om hverdagen i NAV.

NTLs organisasjon

Publisert: 16.01.2024

Endringer i NTL NAV!

Nytt år og nye muligheter. Også for frikjøpte tillitsvalgte i NTL NAV. Det har skjedd flere endringer hvor noen har gått ut, andre har fått nye roller og vi har fått nye krefter inn i landsforeninga som skal styrke NTL NAV i et viktig år med vervekampanje, representantskapsmøte i april og ikke minst et særdeles viktig lønnsoppgjør. 

NTLs organisasjon

Publisert: 04.01.2024

Bli med å styrke den største og tydeligste fagforeningen i NAV!

For å gjøre den største og tydeligste fagforeninga i NAV enda mer slagkraftig i tiden fremover starter vi året 2024 med en stor vervekampanje som vi håper alle våre medlemmer har lyst til å være med på! For hvert nye medlem som du verver til NTL NAV får du flott vervepremie.

Publisert: 26.10.2023

NTL NAV sier tydelig ifra: Vi må ha en tillitsreform i Kontaktsenteret!

Siden tildelingsbrevet til Arbeid- og Velferdsetaten i januar 2022, hvor NAV ble gitt oppdraget med å være først ute med tillitsreformen, har arbeidet med en slik reform gått i rykk og napp. I arbeidet med tillitsreform har det i kartleggingsfasen blitt gjennomført arbeidsgrupper, samtalepakker, storskalasamlinger, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer. På bakgrunn av kartleggingen har flere mulige tiltak blitt foreslått. Et av tiltakene man ble enige om er å sette i gang lokale forsøk på tillitsreform, og det er bestemt at Kontaktsenteret er et av stedene man skal sette i gang forsøk.

Statsbudsjettet

Publisert: 13.10.2023

Forslag til statsbudsjett for 2024

NTL NAV har den siste uken fulgt spent med på fremleggelsen av forslaget til statsbudsjettet for 2024 fra Ap-Sp regjeringen. Vi ser med glede at de ostehøvelkuttenes tid er over for etaten, likevel er det forslag i dette budsjettet som ikke er positive for etaten som vi håper Stortinget retter opp i den videre budsjettdebatten.

NTLs organisasjon

Publisert: 02.10.2023

Nytt slagord: Størst og tydeligst i NAV

Vi er størst og tydeligst i NAV! På landsforeningens styremøte 26. september 2023 ble det vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi for NTL NAV, lagt frem av gruppe Kommunikasjon. Fremover skal landsforeninga profilere den nye kommunikasjonsstrategien og det nye slagordet for hele organisasjonen og alle de som er opptatt av NAV. 

Personvern og innsyn

Publisert: 21.09.2023

Thorenfeldt vs NAV til Strasbourg

Saken til Janne Cecilie Thorenfeldt dreier seg om innsyn i hennes sak etter en alvorlig bilulykke tilbake i 2016. Hun var konsulent i NAV og gikk til erstatningssøksmål mot sin tidligere arbeidsgiver da det viste seg at 136 personer i NAV hadde foretatt mer enn 1500 oppslag i fagsystemene på henne. Oppslagene har fortsatt etter dette, også underveis i de to behandlingene i rettsapparatet. Du kan lese mer om saken frifagbevegelse skrev i 2022.

Høringssvar

Publisert: 04.09.2023

Kvantitet er ikkje kvalitet

I mars i år blei den norske offentlege utredninga «Raskt og riktig – En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten» avgitt til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredninga viste blant anna at kvaliteten på saksbehandlinga i NAV er for dårleg og at saksbehandlingstida tar for lang tid. I dag er høyringsfrist og NTL NAV har gitt sitt innspel til høyringssvar.

NTLs organisasjon

Publisert: 28.08.2023

PUBLIKASJONER // PODKAST

 

Lønnsoppgjør

Publisert: 23.06.2023

Ueinigheit om delegering av lønnsforhandlingar

Denne veka har forhandlingsutvalet i NTL NAV arbeida med førebuing til forberedande møte på verksemdnivå. Som kjent fekk vi alle på LO og YS sin hovudtariffavtale eit veldig stort generelt tillegg til vår årsløn frå 1.mai i år 31.000 kroner. Det blei også klart at 0,85% av lønsmassen skal forhandlast om lokalt. Lokalt nivå er verksemd, altså NAV, men partane kan einast om å delegere til driftseiningane. Då partane på vår avtale i NAV møttest denne veka hadde dei ulikt syn på akkurat delegering.   

NTLs organisasjon

Publisert: 20.06.2023

Webinar om ny medlemsfordel fra 1. juni - Advokatforsikring fra HELP

Fra 1. juni har du, om du ikke har reservert deg, en ny medlemsfordel i ditt NTL-medlemskap. HELP advokatforsikring kan du bruke i mange spørsmål som du kan komme oppe i. I den forbindelse har HELP laget et webinar for medlemmer i NTL NAV som du kan se for å få innblikk i hvordan og i hvilke saker du kan rådføre og bruke en advokat. 

Medbestemmelse

Publisert: 06.06.2023

Medbestemmelse i eiendomsprosesser – fra konflikter og kaos til håp

Eiendoms- og arealprosesser har ikke sjelden vært kimen til konflikter i NAV. Prosessene har vært ulikt håndtert fra enhet til enhet og fra linje til linje. Følelsen av frustrasjon, manglende avklaringer og kunnskap i denne type prosesser har vært stor. Fellesnevneren har i stor grad vært manglende medbestemmelse. NTL NAV sendte derfor inn sak til MBA i juni 2022 hvor dette ble tatt opp som et problem. NTL så behov for å klargjøre hvordan slike prosesser skal gjennomføres, og at man må sikre medbestemmelsen i henhold til hovedavtalen også i disse prosessene 

 

Katalysatoren for dette ble et stort samlokaliserings-prosjekt i Oslo med samlokalisering av 11 enheter og 1000 ansatte. Her ble det fort tydelig at behovet for en omforent praksis var prekært, da det tidlig i prosessen oppstod uenigheterEtter at NTL meldte inn sak ble det i etats-MBA 13.september 2022 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på medbestemmelse i eiendomsprosesser. Da sluttrapporten ble lagt frem i etats-MBA karakteriserte direktør for eiendomsseksjonen, Hans Petter Skagen, prosessen som et eksempel på tillitsreform i praksis. Så hva har egentlig dette arbeidet resultert i og er partene så omforent som beskrivelsen fra Skagen skulle tilsi? 

NTLs organisasjon

Publisert: 15.05.2023

Hurdalseminaret – for hovedtillitsvalgte og avdelingsledere i NTL NAV

Finnmarks store sønn. – Vi er ikke en spaghettiorganisasjon, sa Ricky Mehmi, hovedtillitsvalgt i Troms og Finnmark. Med en klar melding om at det er NTL som er det forbundet som møter arbeidsgiverne rakrygget. Han var en av flere som hadde blitt utfordret til å dele erfaringer på samlinga 10.-11. mai ved Hurdalssjøens bredder.

Last inn neste 20