NTL er sentrale i Broen til framtiden-alliansen, med slagordet 100.000 klimajobber nå!

Det grønne skiftet

NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022, kapittel 5.9 Det grønne skiftet

Les også: Dette jobber vi med på klimafronten nå

På samme måte som staten har tilrettelagt for at oljenæringen har kunnet vokse gjennom en aktiv næringspolitikk og reguleringer, må staten nå legge til rette for framtidsrettede, klimavennlige næringer. Norsk næringspolitikk må bygge videre på det beste av norsk industribygging for å kunne skape nye, grønne næringer.

Norsk næringspolitikk må ha som overordnet mål å bidra til omstilling til et null-utslippssamfunn og utnytte mulighetene omstillingen gir til verdiskapning og arbeidsplasser. Det er store muligheter i det grønne skiftet, og Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes. Myndighetene må ta en aktiv rolle i omstillingen og legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. NTL krever 100 000 nye klimajobber.

For å bidra til det grønne skiftet ønsker NTL at Statens pensjonsfond utland, kommunale fond og andre offentlige og private investorer trekker sine investeringer ut av fossilindustri, og heller satser på grønne alternativer og slik bidrar aktivt til bedre klimaløsninger. Det offentlige må sette av mer ressurser til forskning på og utvikling av mer effektive, fornybare og miljøvennlige måter å framskaffe, omforme og forbruke energi på vei i omstillingen mot nullutslippssamfunnet.

Norges naturressurser og infrastruktur må eies og forvaltes av det offentlige.

Arbeidsgivere og arbeidstakere bidrar sammen til en kontinuerlig kompetanseheving og utvikling av norske virksomheter. Skal vi lykkes med det grønne skiftet og framtidige omstillinger må partene i arbeidslivet samarbeide godt, ha faste og trygge jobber og legge til rette for en kompetanseheving og -dreining som involverer, ikke ekskluderer, de ansatte. Staten må skape trygghet for omstilling, trygghet for virksomhetene, og trygghet for enkeltmenneskene. De som står i midten av omstillingen skal ikke måtte ta kostnadene selv, det er fellesskapets ansvar.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?