NTL mener det er nødvendig med en stabil og tilstrekkelig finansiering og faste ansettelser for at kulturinstitusjonene skal ha rom til å utvikle seg.
Foto
Tri N. Dinh

Kultur

NTLs prinsipp og handlingsprogram, kapittel 5.7 Kultur.

Du finner programmet i sin helhet på prinsipp- og handlingsprogramsiden.

Et aktivt og mangfoldig kulturliv er viktig for å gi våre liv et rikere innhold. NTL vil arbeide for å øke forståelsen for kunstens og kulturens betydning i samfunnet og for økt kulturelt engasjement. Alle skal ha tilgang til, og mulighet for deltakelse i kulturlivet. Dette sikres best gjennom offentlige støtteordninger. Å sørge for et bredt og tilgjengelig kulturtilbud til barn og unge skal være et nasjonalt ansvar. NTL skal jobbe for å sikre gode ordninger som ivaretar dette ansvaret.

De nasjonale og regionale kulturinstitusjonene er sentrale for kunstnerisk utvikling og kontinuitet. For at institusjonene skal ha rom til å utvikle kulturen er det nødvendig med en stabil og tilstrekkelig finansiering og faste ansettelser. Ordnede lønns- og arbeidsvilkår for kulturarbeidere og kunstnere er en forutsetning for et velfungerende kulturliv. NTL vil jobbe for å styrke disse gruppenes stilling ved å forhandle fram avtaler som sikrer faste ansettelser og gode lønnsvilkår.

Den samiske kulturen og det mangfold som et flerkulturelt samfunn innebærer er en berikelse for hele samfunnet og vi har et særskilt ansvar for å ivareta den samiske befolkningens språk og kultur. Derfor skal NTL arbeide for å synliggjøre samiske samfunn og språk. Fremtiden for de samiske språkene er avhengig av at den enkelte har muligheten til å lære og bruke samisk enten på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

God forvaltning av areal, natur og kulturarv er viktig for å sikre bevaring og utvikling av samisk kultur. Folk må ha mulighet til å lære og bruke samiske språk. NTL krever at flere offentlige dokumenter oversettes til samisk, en styrking av samiske organisasjoner og interessegruppers arbeidsvilkår og en styrking av forskning på og formidling av samiske forhold. NTL vil arbeide for å øke forståelsen for de nasjonale minoritetenes situasjon og for å styrke rammene for videreføring av deres språk og kultur.

For å fremme livslang læring og leseglede er et gratis bibliotek viktig. Gode biblioteker med et bredt tilbud ivaretar og styrker demokratisk deltakelse og integrering. NTL krever at bibliotekene styrkes som lavterskeltilbud til hele befolkningen.

Pressestøtten er sentral for å opprettholde mediemangfoldet i Norge, og må styrkes. NTL mener det er viktig med en sterk, ikke-kommersiell allmennkringkaster som har redaksjonell frihet. NRK er en bærende institusjon når det gjelder språk, kultur og forvalter av det frie ord. NRK må ha en finansiering som ivaretar uavhengigheten og gir forutsigbare økonomiske rammer. For å sikre et sterkt norsk fagmiljø for innholdsproduksjon må NRK styrkes som produksjonshus. NRK må være godt representert i distriktene for å være i stand til å speile hele Norge.

5.7 Kultur

Et aktivt og mangfoldig kulturliv er viktig for å gi våre liv et rikere innhold. NTL vil arbeide for å øke forståelsen for kunstens og kulturens betydning i samfunnet og for økt kulturelt engasjement. Alle skal ha tilgang til, og mulighet for deltakelse i kulturlivet. Dette sikres best gjennom offentlige støtteordninger. Å sørge for et bredt og tilgjengelig kulturtilbud til barn og unge skal være et nasjonalt ansvar. NTL skal jobbe for å sikre gode ordninger som ivaretar dette ansvaret.

De nasjonale og regionale kulturinstitusjonene er sentrale for kunstnerisk utvikling og kontinuitet. For at institusjonene skal ha rom til å utvikle kulturen er det nødvendig med en stabil og tilstrekkelig finansiering og faste ansettelser. Ordnede lønns- og arbeidsvilkår for kulturarbeidere og kunstnere er en forutsetning for et velfungerende kulturliv. NTL vil jobbe for å styrke disse gruppenes stilling ved å forhandle fram avtaler som sikrer faste ansettelser og gode lønnsvilkår.

Den samiske kulturen og det mangfold som et flerkulturelt samfunn innebærer er en berikelse for hele samfunnet og vi har et særskilt ansvar for å ivareta den samiske befolkningens språk og kultur. Derfor skal NTL arbeide for å synliggjøre samiske samfunn og språk. Fremtiden for de samiske språkene er avhengig av at den enkelte har muligheten til å lære og bruke samisk enten på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

God forvaltning av areal, natur og kulturarv er viktig for å sikre bevaring og utvikling av samisk kultur. Folk må ha mulighet til å lære og bruke samiske språk. NTL krever at flere offentlige dokumenter oversettes til samisk, en styrking av samiske organisasjoner og interessegruppers arbeidsvilkår og en styrking av forskning på og formidling av samiske forhold. NTL vil arbeide for å øke forståelsen for de nasjonale minoritetenes situasjon og for å styrke rammene for videreføring av deres språk og kultur.

For å fremme livslang læring og leseglede er et gratis bibliotek viktig. Gode biblioteker med et bredt tilbud ivaretar og styrker demokratisk deltakelse og integrering. NTL krever at bibliotekene styrkes som lavterskeltilbud til hele befolkningen.

Pressestøtten er sentral for å opprettholde mediemangfoldet i Norge, og må styrkes. NTL mener det er viktig med en sterk, ikke-kommersiell allmennkringkaster som har redaksjonell frihet. NRK er en bærende institusjon når det gjelder språk, kultur og forvalter av det frie ord. NRK må ha en finansiering som ivaretar uavhengigheten og gir forutsigbare økonomiske rammer. For å sikre et sterkt norsk fagmiljø for innholdsproduksjon må NRK styrkes som produksjonshus. NRK må være godt representert i distriktene for å være i stand til å speile hele Norge.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?