NTL mener at etatene og de statlige selskapene som i fellesskap skal ivareta samfunnsberedskapen må styrkes og koordineres bedre på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
Foto
Anna Ogiienko / Unsplash

Totalforsvar og samfunnsberedskap

NTLs prinsipp og handlingsprogram, kapittel 5.10 Totalforsvar og samfunnsberedskap

Du finner programmet i sin helhet på prinsipp- og handlingsprogramsiden.

Det militære forsvaret av Norge må fortsatt bygge på allmenn verneplikt og desentraliserte militære anlegg som kan forsvare norsk territorium og medvirke til stabilitet og fredelig utvikling. For at den allmenne verneplikten skal være reell, må de som utfører tjeneste utgjøre et tverrsnitt av befolkningen med hensyn til kjønn og øvrig bakgrunn. Dette er avgjørende både av hensyn til demokratiet og Forsvarets legitimitet i befolkningen. Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner må bygge på et klart FN-mandat og være innenfor rammer satt av folkeretten.

Politiet er en viktig beredskapsressurs. Et godt og sivilt forankret politi er viktig for å ivareta trygghet og rettssikkerhet.

Etatene og de statlige selskapene som i fellesskap skal ivareta samfunnsberedskapen må styrkes og koordineres bedre på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sivilforsvaret må fremdeles være desentralisert for å kunne ivareta hele landet. NTL mener det må utvikles en nasjonal, sektorovergripende langtidsplan for totalberedskap.

Staten har behov for et godt system der ansatte og andre kan sikkerhetsklareres, slik at norske interesser og rikets sikkerhet blir ivaretatt. NTL krever at det alltid skal gjøres individuelle helhetsvurderinger ved klarering av personell. Avgjørelsen er særdeles inngripende for den enkelte, og tydelige saksbehandlingskriterier må ligge til grunn for vedtakene. Manglende ressurser hos klareringsmyndighetene og manglende åpenhet om hvordan regelverket håndteres, truer de ansattes rettssikkerhet.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?