NTL er motstander av internasjonale handelsavtaler som legger opp til å styrke kommersiell tjenesteyting på bekostning av det offentlige tilbudet.
Foto
Hallvard Berge

Internasjonal politikk og samarbeid

NTLs prinsipp og handlingsprogram, 5.11 Internasjonal politikk og samarbeid.

Du finner programmet i sin helhet på prinsipp- og handlingsprogramsiden.


NTL ønsker en fri og rettferdig verden der alle mennesker har like muligheter til å skape seg gode liv. Faglige rettigheter og andre grunnleggende demokratiske rettigheter må sikres gjennom rettslig forpliktende avtaler. NTL skal arbeide for at ILOs konvensjoner videreutvikles, ratifiseres og etterleves. NTL krever at Norge skal prioritere å beskytte barn på flukt foran innvandringspolitiske hensyn.

Norge må være en pådriver for å finne internasjonale løsninger for å bekjempe fattigdom og utnytting og realisere FNs bærekraftmål.

Liberaliseringen av verdensøkonomien har ført til at kapital- og markedskreftene har styrket seg. NTL vil arbeide for en strengere regulering av finansmarkedet.

Et sterkere internasjonalt samarbeid for mer rettferdige handelsregler, sletting av u-landsgjeld og økt bistand er derfor nødvendig. NTL skal fortsette alliansebygging med aktuelle partnere for fred og solidaritet. NTL krever at Norge taler de fattige landenes sak i WTO og IMF og påvirker Verdensbankens utlånspolitikk i en mindre markedsliberal retning.

NTL er motstander av internasjonale handelsavtaler som legger opp til å styrke kommersiell tjenesteyting på bekostning av det offentlige tilbudet.

Norge blir i økende grad styrt av EU. Vårt nasjonale regelverk gjennomgår omfattende endringer for å tilpasses EUs direktiver og handelspolitikk. Dette berører også de fleste tjenesteområder i offentligsektor. For å påvirke denne utviklingen og forhindre sosial dumping er det nødvendig med samarbeid over landegrensene. Regjeringen må bruke reservasjonsretten mot EU-direktiv som innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og som svekker faglige rettigheter og velferdsordninger. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må ha forrang foran EU/EØS- regler og EU/EØS-direktiver. NTL går inn for at det gjennomføres en utredning om alternativer til EØS-avtalen. NTL skal være aktiv på høringer om EU-lovgivning slik at man sikrer innspill om arbeidstakeres rettigheter og en sosial profil.

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?