Medlemslister per organisasjonsledd og medlemslister per arbeidssted/virksomhet

På NTLs medlemsnett har tillitsvalgte tilgang til medlemslister. Men disse listen fungerer litt forskjellig avhengig av om du er tillitsvalgt i et NTL-organisasjonsledd eller om du er tillitsvalgt for en enhet i arbeidsgivers organisasjon. Her finner du mer om hvordan dette fungerer.

På NTLs medlemsnett har tillitsvalgte tilgang til lister over den medlemsmassen de er tillitsvalgte for. Det finnes to ulike typer medlemsmasse å være tillitsvalgt:

1. NTLs egne organisasjonsledd (organisasjonstillitsvalgte etter NTLs vedtekter) og
2. enheter i arbeidsgivers organisasjon (avtaletillitsvalgte og plasstillitsvalgte).

Derfor er det også to ulike typer medlemslister man kan få tilgang til avhengig av hvilket verv man har. I NTL-sammenheng er ofte hovedtillitsvalgt og leder i orgleddet samme person, og i disse tilfellene er denne personen som oftest kun registrert som leder i orgleddet, ikke som HTV, selv om det ikke trenger å være slik. I slike tilfeller vil lederen kunne registrere seg selv som HTV og gå inn i medlemslistene som HTV hvis det er nødvendig, for eksempel for å få informasjon om ledermedlemmer og studentmedlemmer.

Medlemslister for tillitsvalgte i organisasjonsledd
Tillitsvalgte i organisasjonsledd (leder, kasserer, Adm.medlemsopplysninger) har tilgang til alle medlemmer i organisasjonsleddet (og eventuelle underliggende avdelinger hvis man er tillitsvalgt i en landsforening) uavhengig av hvilken virksomhet disse medlemmene jobber i. Noen organisasjonsledd har medlemmer kun i en virksomhet, f.eks NTL NAV, mens andre har medlemmene spredd i mange virksomheter, f.eks NTL Folkehøgskoler. Noen organisasjonsledd er dominert av en virksomhet, men har også medlemmer i noen mindre virksomheter, f.eks NTL KMD, som i tillegg til KMD også har medlemmer i SMK.

Listene per organisasjonsledd inneholder også ikke-yrkesaktive medlemmer. Normalt vil en person som går av med pensjon eller av andre grunner trer ut av arbeidslivet værende i det organisasjonsleddet hen var medlem i da hen var yrkesaktiv, og de fleste organisasjonsledd har derfor en andel pensjonistmedlemmer og andre ikke-yrkesaktive medlemmer, som også opptrer i listene. På medlemsnett finnes det metoder for å filtrere listene slik at man kan inkludere eller ekskludere disse, avhengig av hva man skal bruke listene til.

Disse listene inneholder imidlertid ikke medlemmer som jobber i disse virksomhetene, men som likevel er medlem i andre organisasjonsledd. I praksis er det tre grupper dette dreier seg om:
- Personer som er medlem i NTL Ledere, som er et organisasjonsledd for medlemmer i ledende stillinger.
- Studentmedlemmer
- Personer som etter individuell behandling står oppført i et annet organisasjonsledd enn det arbeidsforholdet skulle tilsi. Dette gjelder stort sett personer som er i permisjon fra det hen oppfattersom sitt hovedarbeidsforhold for å jobbe kortvarig i en annen virksomhet.

Medlemslister for tillitsvalgte ved enheter i arbeidsgivers organisasjon
Tillitsvalgte ved enheter i arbeidsgivers organisasjon (hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte) er valgt enten som avtaletillitsvalgte, det vil si for å utføre oppgavene som følger av hovedavtalen eller tilpasningsavtalen til hovedavtalen i den aktuelle virksomheten, eller på uformelt grunnlag på et arbeidssted. Felles for disse er at de har ansvaret for hele eller en eller annen enhet i virksomheten. Tillitsvalgte av denne typen har i NTL-sammenheng tilgang til lister over alle personer med aktivt arbeidsforhold til eget arbeidssted og eventuelle underliggende arbeidssteder uavhengig av organisasjonsledd. F.eks har en hovedtillitsvalgt i SMK tilgang til alle NTL-medlemmer ansatt i SMK, uavhengig av hvilket organisasjonsledd de er medlem i, så de har dermed også tilgang til SMK-ansatte medlemmer i NTL Ledere og til studentmedlemmer som har registrert arbeidsforhold i SMK.

Til gjengjeld inneholder disse listene kun yrkesaktive medlemmer, det vil si personer som i NTLs register har et aktivt arbeidsforhold i den virksomheten eller delen av virksomheten som listene gjelder for. De inneholder altså ikke pensjonistmedlemmer, folk som er i permisjon eller av andre grunner ikke har aktivt arbeidsforhold.

Hvem har tilgang og hvordan får man tilgang?
Den som er registrert i NTLs medlemsregister som leder, kasserer eller med den administrative hjelperollen Adm.medlemsopplysninger i et styre i et organisasjonsledd har tilgang til listene for organisasjonsleddet og eventuelle underliggende organisasjonsledd.

Den som er registrert som plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller varatillitsvalgt ved et arbeidssted, en virksomhet eller en annen enhet i arbeidsstedshierarkiet i medlemsregisteret har tilgang til listene for denne enheten og eventuelle underliggende enhet.

Når man logger inn på NTLs medlemsnett må man velge litt ulike veier når man skal se de ulike listene. I seksjonen For tillitsvalgte velger man Selvbetjening. På den siden finnes en lenke til organisasjonsleddets selvbetjeningsside og en lenke til arbeidsstedets selvbetjeningsside. Man må velge riktig lenke her. Hvis man har flere verv som gir tilgang vil man også bli bedt om å velge rolle. Velg den rollen som beskriver det vervet som gir den tilgangen du er i ferd med å navigere til listene for.

Les mer om medlemslistefunksjonene her.

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?