NTL er delt inn etter virksomhet og sektor
Foto
NTL Luftfarten

NTLs organisasjonsledd

NTLs egen organisasjoner er delt inn etter sektor, virksomhet og fagområde, ikke primært etter geografi. Organisasjonsleddene er sentrum for mye av den faglige aktiviteten, tillitsvalgtsarbeidet og NTLs eget interne demokrati.

NTL er delt inn i 49 foreninger som hver organiserer en virksomhet eller en sektor. De foreningene som dekker hele landet kalles landsforeninger, og disse har underliggende avdelinger. Fellesbetegnelsen for foreninger, landsforeninger og avdelinger er organisasjonsledd. Medregnet avdelingene er det i skrivende stund 313 organisasjonsledd, men dette endrer seg litt hele tiden.

NTL har også en rekke fylkesutvalg som koordinerer organisasjonsarbeidet regionalt. Fylkesutvalgene regnes ikke som organisasjonsledd.

Hvert organisasjonsledd har et styre som har ansvar for verving, faglig aktivitet og å være et bindeledd mellom medlemmene og NTL sentralt. Se tips til styrearbeidet her og les mer om de ulike rollene i styret.

Organisasjonsleddene skal samarbeide tett med de avtaletillitsvalgte i virksomhetene, som har ansvar for medbestemmelse og lønnsforhandlinger. Ofte er de samme personene både avtaletillitsvalgte i virksomheten og med i styret i organisasjonsleddet, men ikke alltid. Det er hensynet til å gjøre dette samarbeidet så enkelt som mulig som er bakgrunnen for at NTLs egen organisasjon er strukturert etter virksomhet og sektor, og ikke geografi.

Her kan du finne ditt eget organisasjonledd og kontaktopplysninger til de tillitsvalgte ved å søke etter arbeidsstedet ditt: Finn din tillitsvalgte

Hvert organisasjonsledd har et øvertse organ. I avdelinger og foreninger er det årsmøte, der alle medlemmer kan delta. I landsforeninger er det representantskapsmøte der hver underliggende avdeling kan sende representanter. Les mer om dette på siden om årsmøter og representantskapsmøter. Møtene er for øvrig regulert i organisajonsleddenes normalvedtekter, som er en del av NTLs vedtekter.

Organisasjonsleddene driver blant annet med verve- og rekrutteringsarbeid, kurs og konferanser for medlemmene, medlemsblad og informasjonsarbeid. Organisajonsledd med svak økonomi, lange reiseavstander eller andre spesielle behov kan søke støtte til gjennomføringen i NTLs aktivitetsfond.

Lista over foreninger og landsforeninger i NTL gir et godt bilde av hvilke sektorer NTL organiserer i:

 

 

Forening Mer info
   
Forskning og utdanning  
NTL Forskningsinstitutter Nettside
NTL NMBU Nettside
NTL Norges geologiske undersøkelser  
NTL Norges idrettshøgskole  
NTL Norsk inst.for bioøkonomi (NIBIO)  
NTL NTNU  
NTL Skoler og institusjoner Mer info
 - NTL Folkehøgskoler Mer info
NTL Statens lånekasse for utdanning  
NTL Studentsamskipnadene Nettside
NTL UIT Norges arktiske universitet Nettside
NTL Universiteter og høgskoler Nettside
- NTL OsloMet Nettside
NTL Universitetet i Bergen Nettside
NTL Universitetet i Oslo Nettside
   
Kultursektoren  
NTL Domkirkearbeiderne  
NTL Filminstitusjoner Mer info
NTL Kulturinstitusjoner  
NTL NRK Nettside
   
Naturforvaltning  
NTL Fiskeridirektoratet  
NTL Kartverket  
NTL Meteorologisk institutt Nettside
NTL NVE  
NTL Sjøkartverket  
   
Samferdsel  
NTL Kystverket  
NTL Luftfarten Nettside
NTL Veg Nettside
   
Samfunnssikkerhet og beredskap  
NTL Forsvaret Nettside
NTL Norsk Medisinaldepot  
NTL Politiet Nettside
NTL Samfunnssikkerhet og beredskap  
NTL Statens legemiddelverk Mer info
NTL Statnett  
   
Offentlig forvaltning og velferdsstat  
NTL Garantikassen for fiskere  
NTL Innovasjon Norge  
NTL NAV

Nettside

NTL Riksrevisjonen  
NTL Sentralforvaltningen Nettside
NTL Skatt Nettside
NTL Stortinget Facebook
NTL Utenriksdepartementet  
NTL Husbanken  
   
Statlig eiendomsforvaltning  
NTL Statsbygg  
NTL Statskog  
   
Tilsynsmyndighet  
NTL Arbeidstilsynet  
NTL Mattilsynet  
   
Spillselskaper  
NTL Hestesporten  
NTL Norsk Tipping  
   
Andre  
NTL Direkte tilsluttede medlemmer  
NTL Ledere Nettside
   

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?