Hjem   > Artikkel
article
NTL er delt inn etter virksomhet og sektor
Foto: NTL Luftfarten

NTLs organisasjonsledd

NTLs egen organisasjoner er delt inn etter sektor, virksomhet og fagområde, ikke primært etter geografi. Organisasjonsleddene er sentrum for mye av den faglige aktiviteten, tillitsvalgtsarbeidet og NTLs eget interne demokrati.

NTL er delt inn i 49 foreninger som hver organiserer en virksomhet eller en sektor. De foreningene som dekker hele landet kalles landsforeninger, og disse har underliggende avdelinger. Fellesbetegnelsen for foreninger, landsforeninger og avdelinger er organisasjonsledd. Medregnet avdelingene er det i skrivende stund 313 organisasjonsledd, men dette endrer seg litt hele tiden.

NTL har også en rekke fylkesutvalg som koordinerer organisasjonsarbeidet regionalt. Fylkesutvalgene regnes ikke som organisasjonsledd.

Hvert organisasjonsledd har et styre som har ansvar for verving, faglig aktivitet og å være et bindeledd mellom medlemmene og NTL sentralt. Se tips til styrearbeidet her. Organisasjonsleddene skal samarbeide tett med de avtaletillitsvalgte i virksomhetene, som har ansvar for medbestemmelse og lønnsforhandlinger. Ofte er de samme personene både avtaletillitsvalgte i virksomheten og med i styret i organisasjonsleddet, men ikke alltid. Det er hensynet til å gjøre dette samarbeidet så enkelt som mulig som er bakgrunnen for at NTLs egen organisasjon er strukturert etter virksomhet og sektor, og ikke geografi.

Her kan du finne ditt eget organisasjonledd og kontaktopplysninger til de tillitsvalgte ved å søke etter arbeidsstedet ditt: Finn din tillitsvalgte

Hvert organisasjonsledd har et øvertse organ. I avdelinger og foreninger er det årsmøte, der alle medlemmer kan delta. I landsforeninger er det representantskapsmøte der hver underliggende avdeling kan sende representanter. Les mer om dette på siden om årsmøter og representantskapsmøter. Møtene er for øvrig regulert i organisajonsleddenes normalvedtekter, som er en del av NTLs vedtekter.

Organisasjonsleddene driver blant annet med verve- og rekrutteringsarbeid, kurs og konferanser for medlemmene, medlemsblad og informasjonsarbeid. Organisajonsledd med svak økonomi, lange reiseavstander eller andre spesielle behov kan søke støtte til gjennomføringen i NTLs aktivitetsfond.

Lista over foreninger og landsforeninger i NTL gir et godt bilde av hvilke sektorer NTL organiserer i:

Forening Mer info
Forskning og utdanning
NTL Forskningsinstitutter Nettside
NTL NMBU Nettside
NTL Norges geologiske undersøkelser
NTL Norges idrettshøgskole
NTL Norsk inst.for bioøkonomi (NIBIO)
NTL NTNU Nettside
NTL Skoler og institusjoner Mer info
NTL Statens lånekasse for utdanning
NTL Studentsamskipnadene Nettside
NTL UIT Norges arktiske universitet Nettside
NTL Universiteter og høgskoler Nettside
- NTL OsloMet Nettside
NTL Universitetet i Bergen Nettside
NTL Universitetet i Oslo Nettside
Kultursektoren
NTL Domkirkearbeiderne
NTL Filminstitusjoner Mer info
NTL Kulturinstitusjoner
NTL NRK Nettside
Naturforvaltning
NTL Fiskeridirektoratet
NTL Kartverket
NTL Meteorologisk institutt
NTL NVE
NTL Sjøkartverket
Samferdsel
NTL Kystverket
NTL Luftfarten Nettside
NTL Veg Nettside
Samfunnssikkerhet og beredskap
NTL Forsvaret Nettside
NTL Norsk Medisinaldepot
NTL Politiet Nettside
NTL Samfunnssikkerhet og beredskap
NTL Statens legemiddelverk Mer info
NTL Statnett
Offentlig forvaltning og velferdsstat
NTL Garantikassen for fiskere
NTL Innovasjon Norge
NTL NAV

Nettside

NTL Riksrevisjonen
NTL Sentralforvaltningen Nettside
NTL Skatt Nettside
NTL Stortinget Facebook
NTL Utenriksdepartementet
NTL Husbanken
Statlig eiendomsforvaltning
NTL Statsbygg
NTL Statskog
Tilsynsmyndighet
NTL Arbeidstilsynet
NTL Mattilsynet
Spillselskaper
NTL Hestesporten
NTL Norsk Tipping
Andre
NTL Direkte tilsluttede medlemmer
NTL Ledere Nettside

Tema    
NTLs organisasjon

Av Hallvard Berge
Publisert: 26.03.2018
Sist endret 07.06.2021
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?