Statsbudsjettet

Prioriteringene i statsbudsjettet er helt avgjørende for finansieringen av velferdsstaten, og dermed både for kvaliteten på offentlige tjenester og for lønns- og arbeidsvilkår i statsforvaltningen. NTL følger statsbudsjettet tett og gir innspill til politikerne både i forkant og etterkant av framleggelsen.

Siste: NTLs reaksjoner på regjerings forslag til statsbudsjett for 2024

Lest denne? Intervju med Kjersti Barsok om statsbudsjettet i NTL-magasinet

Sjekk NTLs innspill til departementene og stortingskomiteene om statsbudsjettet.

Statsbudsjett 2024: Tydeligere prioriteringer, men nødvendig med mer omfordeling

Statsbudsjettforslaget legges fram i ei krevende tid hvor dyrtida påvirker hverdagen til de aller fleste av oss. -Regjeringens budsjettforslag har tydelige hovedprioriteringer, men vi håper behandlingen i Stortinget gir budsjettet en enda klarere sosial og omfordelende profil, sier NTL leder Kjersti Barsok.


På viktige områder styrker regjeringen saksbehandlerkapasiteten i staten. Det er viktig for at ikke staten skal bli en flaskehals for eksempel på veien videre i det grønne skiftet. Men også i år etterlyser vi en satsing på Arbeidstilsynet. Dette må på plass om regjeringen skal følge opp Hurdalsplattformen.

NTL er fornøyd med at ungdomsgarantien nå følges opp med økte midler, men at regjeringen nå foreslår arbeidsorientert uføretrygd for unge er vi sterkt kritiske til. Dette er noe både NTL og LO tidligere har gått imot fordi det kan skape et a- og b-lag i arbeidslivet. De foreslåtte bevilgningene på 82,5 mill. bør heller gå til andre deler av NAVs arbeid for unge som står utenfor arbeidslivet.

Regjeringen varsler fortsatt arbeid med tillitsreformen. Vi venter spent på tydelige signaler til virksomhetene i tildelingsbrevene framover.

 

Fra statsbudsjettet for 2023:

Forslaget til Statsbudsjett for 2023 har en viktig omfordelingsprofil, men har betydelige kutt i mange statlige virksomheter. Det er viktig at regjeringa sørger for omfordeling ved å hente inn skatt på overskudd fra bruk av naturressurser, som fiskeoppdrett og vindkraft. Regjeringens forslag til skatteprofil er også med på å gi en omfordeling i motsetning til det Solberg-regjeringene gjorde.

Statsbudsjettet har de siste årene vært preget av Solberg-regjeringens ostehøvelkutt, det vil si at alle de statlige virksomhetene kuttes med en viss prosentandel hvert år. At avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) nå er fjernet som generelt kutt er godt nytt for mange statlige virksomheter. Likevel er det ikke tvil om at den økonomiske situasjonen også framover vil være vanskelig i flere av virksomhetene hvor vi har medlemmer. Mange virksomheter får ikke fullt ut kompensert for lønns- og prisvekst. Samfunnsoppdraget kan ikke utføres med en bemanning på sparebluss. Kutt i driftsbudsjettene som ikke er begrunnet i oppgaveløsningen, må ikke føre til nedbemanning. Vi etterlyser en mer ambisiøs plan for mindre bruk av konsulenter i staten som vil frigjøre midler til faste ansatte.

NTL-leder Kjersti Barsok advarte i forkant av framleggelsen av statsbudsjettet 2023 om at ytterligere kutt vil være å gamble med statens evne til å håndtere den typen krise vi har vært gjennom det siste året. – Vi vet det er krevende prioriteringer som må gjøres og regjeringa har varsla stramme budsjetter, men vi trenger et budsjett for fellesskapsløsninger og ikke kutt i offentlig sektor som vil øke privatiseringspresset, sa Barsok i en artikkel i frifagbevegelse.no.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?