Styret jobber best når det er klar rolle- og ansvarsfordeling.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Rollene i styret

I styret er det mange ulike roller. Noen har egne vervtyper, andre er rent admnistrativ ansvarsfordeling. Noen roller er lovpålagte, andre er bare gunstige for organisasjonsarbeidet. Styresammensetningen er beskrevet i Normalvedtekter for NTLs organisasjonsledd, §2-3.

Tilbake til: Om NTLs organisasjonsledd

Les også: Tips til styrearbeidet

 

Roller alle organisasjonsledd må ha

Leder
Lederen er ansvarlig for organisasjonsleddets drift, rapportering til NTL, LO og myndighetene og for organisasjonsleddets politiske standspunkt og utadrettede virksomhet.

Kasserer
Kassereren har ansvaret for organisasjonsleddets økonomi, inkludert budsjett og regnskap. Se også: Retningslinjer for økonomiforvaltning i orgleddene.

Revisor
Alle organisasjonsledd skal velge en revisor. Avdelinger kan etter avtale få sitt regnskap revidert av landsforeningens revisor. NB: Revisoren er ikke et styreverv, og den som er revisor kan ikke ha verv i styret.

 

Roller som organisasjonsledd bør ha

Nestleder
Nestlederen er lederens stedfortreder og kan i det daglige ha ulike roller som avtales i styret.

Studieleder
Studielederen har ansvaret for organisasjonsleddets kursvirksomhet og for å arbeide for deltagelse i studievirksomheten til NTL, LO Stat og AOF.

Sekretær
Sekretæren skal innkalle til og skrive referat fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter, og kan ha andre oppgaver som avtales i styret.

Verveansvarlig
Verveansvarlig skal legge til rette for verving ved arbeidsstedene som organisasjonsleddet dekker, og følge opp tiltakene i NTLs vervestrategi.

Ungdomskontakt
Ungdomskontakten skal jobbe for aktivitet blant medlemmer under 35 år i organiasjonsleddet og fremme saker som angår denne gruppen spesielt.

Valgkomite
Valgkomiteen skal finne forslag til kandidater til vervene som skal velges på årsmøtet. Les mer om valgkomiteen

 

Roller som gir rettigheter på ntl.no

Rollen Adm.medlemsopplysninger gir rettigheter til medlemslistene uten å være et verv. Leder-, kasserer- og studieledervervene gir rettigheter til dette i kraft av vervet.

Rollen Orgleddkursadministrator gir rettigheter til kursadministrasjonsmodulen uten å være et verv. Studieledervervet gir rettigheter til dette i kraft av vervet.

Rollen Nettredaktør gir rettigheter til å publisere på organisasjonsleddnettsidene på NTLs server.

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?