Yrkesskade eller -sykdom

Yrkesskader og yrkessykdom kan utløse erstatning fra flere ulike kilder.

En sak om yrkesskade/-sykdom inneholder ofte flere elementer. For det første kan man søke dekning i flere forskjellige forsikringsordninger; den obligatoriske yrkesskadeordningen, eventuell tilleggsforsikringer dekket av arbeidsgiver, forbund eller skadelidte selv. Eksempler på slike tilleggsforsikringer kan være ulykkesforsikring og gjeldsforsikring ved død og uførhet.

For det andre vil skadelidte som regel også ha krav på utbetalinger fra trygden.

Disse sakene preges for øvrig av fagkyndige vurderinger.