- Uansvarlig av Politiets Fellesforbund å advare mot varsling

NTL Politiets leder Carl Marius Michelsen

-Det er i strid med etatens samfunnsoppdrag. Vi ville aldri fraråde våre medlemmer å varsle og er uenig med PF, sier Carl Marius Michelsen, leder i NTL Politiet.

I et debattinnlegg i Dagbladet skriver Michelsen; - Det er ingen tvil om at det å varsle medfører en betydelig belastning for varsleren og i flere tilfeller også for den eller de det varsles om. En del yrkesgrupper, som tilsatte i politi og forsvar og helsepersonell, må likevel kunne forventes å sette samfunnets interesser foran sine egne, personlige interesser.

Å varsle, når det er på sin plass, må derfor være en plikt, ikke bare en rettighet. Politiet har hatt rutiner for varsling, men utfordringen har vært manglende kjennskap til rutinene, og evne eller vilje til å følge dem.

Min erfaring er at antallet potensielle varslingssaker i etaten er større enn det som framkommer i mediebildet. Noen saker kommer aldri fram i lyset på grunn av frykt for represalier eller fordi sakene finner sin løsning gjennom andre kanaler enn varslingsinstituttet, for eksempel ved at tillitsvalgte løfter saken på vegne av sine medlemmer.