To ledige verv som forbundssekretær i NTL

Ved forbundskontoret er det to ledige verv som forbundssekretær. Det ene vervet et tilknyttet samfunnsavdelingen som arbeider med faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling og samfunnspolitikk, herunder høringer, utviklings- og utredningsarbeid, internasjonalt arbeid. Det andre vervet vil knyttes til en av avdelingene på forbundskontoret. Kandidatene må foreslås av et organisasjonsledd.

Om vervet som forbundssekretær ved forbundskontoret
I landsmøteperioden velges forbundssekretærene av forbundsstyret etter innstilling fra en valgkomité.

Forbundskontoret har 47 medarbeidere, hvorav 22 er tillitsvalgte. Arbeidsområdene er til en viss grad spesialisert, men kan også være organisert på tvers av gruppene/avdelingene. For nærmere informasjon om forbundskontorets oppbygning kan du gå inn på forbundets hjemmesider www.ntl.no

Forbundssekretærene lønnes i henhold til avtale om lønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte sekretærer i Norsk Tjenestemannslag.

Kandidatene må foreslås av et organisasjonsledd. Sammen med forslaget ber vi om at det sendes inn relevante opplysninger om kandidaten, særlig i forhold til tillitsvalgterfaring og kompetanse. Kandidatens CV må følge forslaget.

Organisasjonsleddene oppfordres til å foreslå kandidater med ikke-vestlig bakgrunn.

Forslag må være forbundskontoret i hende innen 6.6. 2017 kl. 12.00.

Om vervet i samfunnsavdelingen
Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte deltagelse i og delansvar for: Politisk påvirkningsarbeid, samfunnspolitikk, utviklings- og utredningsarbeid, internasjonalt samarbeid og NTLs arbeid med klima og miljø. God kjennskap til NTLs og LOs samfunnspolitiske arbeid vil vektlegges.

Det kreves svært god kjennskap til politiske prosesser på storting og regjering, og erfaring fra politisk påvirkningsarbeid er ønsket. Engelsk vil være arbeidsspråk overfor samarbeidspartnere i internasjonalt arbeid.

Tiltredelse er så hurtig som mulig etter 1. juli.

Spørsmål om det ledige vervet som forbundssekretær kan rettes til forbundsleder John Leirvaag tlf. 916 63 257


Om vervet knyttet til en avdeling

Vervet som forbundssekretær vil knyttes til en av avdelingene på forbundskontoret. Forbundssekretærene er fordelt på fem ulike avdelinger:

Samfunnsavdelingen
Samfunnsavdelingen arbeider med samfunnspolitiske spørsmål, primært med krav overfor myndighetene. Dette omfatter faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling, velferdspolitikk og andre samfunnspolitiske spørsmål.

Avdeling Stat
Avdeling Stat tar seg av saker som dreier seg om hovedavtalen i staten, tilpasningsavtaler, hovedtariffavtalen i staten, særavtaler, tjenestetvistloven, lønnssystemer, pensjonsspørsmål, ferie og fellesbestemmelsene.

Avdeling Overenskomst
Avdeling Overenskomst har ansvar for forhandlinger om opprettelse og revisjoner av overenskomster for NTLs medlemmer i fristilte og private virksomheter, herunder avtaler med arbeidsgiverforeningene Spekter, Virke og NHO. Gruppen behandler også hovedavtalespørsmål innenfor de samme områdene og tvister knyttet til lov- og avtaleverket.

Avdeling Tilsettings- og personalsaker
Avdeling Tilsettings- og personalsaker (ToP) har ansvaret for personalsaker, det vil si saker som dreier seg om individuelle rettigheter, jf. bl.a. tjenestemannsloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilsettinger og oppsigelser. I hovedsak dreier dette seg om oppsigelser, permitteringer, omplasseringer, ordensstraff, avskjed og tvister om lovligheten av midlertidige tilsettingsavtaler.

Studie- og organisasjonsavdelingen
Avdelingen har medlemsrekruttering som en av sine hovedoppgaver. Viktigst er det å sette medlemmer og tillitsvalgte lokalt i stand til å informere potensielle medlemmer om fordelene ved å stå tilsluttet NTL. Avdelingen har også ansvaret for ungdomsarbeid, studentarbeid og forøvrig alle generelle organisasjonspolitiske spørsmål. Avdelingen har også ansvaret for NTLs kursvirksomhet.

Spørsmål om det ledige vervet som forbundssekretær:
John Leirvaag 916 63 257
Anita Busch 45 66 51 18