inger-sigridnes-foto-ole-palmstrom-lo-media.png

- Vil sette Vegvesenet 20 år tilbake

Leder i NTL Veg Inger Sigridnes er samstemt med vegdirektøren og de største entreprenørene om kritikken av den planlagte overføringen av ansvaret for fylkesvegene til de nye regionene. - Dette vil sette Statens Vegvesen 20 år tilbake, sier Sigridnes.

Publisert: 19.09.2018, sist endret 19.09.2018


Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

Stortinget har bestemt at ansvaret for fylkesvegene skal overføres til det nye regionsnivået. Dermed vil ca 1600 årsverk overføres fra Vegdirektoratet til regionene.

Sigridnes understreker at arbeidsgiver har garantert for jobbene til dem som flyttes, men er bekymret for at omorganiseringen skal gå ut over trafikksikkerheten. - Dette forslaget er fremsatt bare for at de nye regionene av sammenslåtte fylker skal få oppgaver, sier hun til VG.

Les hele saken på VG sine nettsider

Henny Kristin Navarsete er nestleder i NTL Veg er også bekymret for trafikksikkerheten. Hun mener omorganiseringen vil splitte opp det sterke fagmiljøet i direktoratet, et fagmiljø som idag har mulighet til å se vegnettet i sammenheng.

– Grunnen til at vi er best i Europa på trafikktryggleik er ikkje at vi har dei nyaste bilane. Det er heller ikkje fordi vi brukar mest pengar på veg. Grunnen er at vi er det einaste landet som har ei felles eining som jobbar med veg. Det er suksessfaktoren som gjer at vi skil oss ut, sier Navarsete til NRK.

Les hele saken på NRK sine nettsider

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til VG at det ikke er tatt noen endelig beslutning om å flytte ansvaret for fylkesvegene, men er ikke bekymret for kompetansenivået etter omorganiseringen. - Det er vedtatt en reform hvor målet er å flytte flere deler fra statlig styring til regionalt nivå, og jeg mener dette er et av områdene hvor det er gjennomførbart. Både med tanke på å ivareta de ansatte og ansvarsdelingen mellom de statlige veiene og de fylkeskommunale veiene, sier Dale.

NTL Veg har i en høringssuttalelse om rapporten "Fra sams og samling", som ligget til grunn for planene, poengtert blant annet utfordringene knyttet til oppsplittede fagmiljø. Der heter det blant annet:

- Den samla kompetansen i Statens vegvesen kjem av at dei tilsette på tvers av faggrupper og ansvarsområde snakkar saman, utnyttar kvarandre sin fagkompetanse og er tett på vegane som skal driftast, vedlikehaldast og byggast.

Last ned NTL Vegs høringsuttalelse nederst i artikkelen.