Lokale forhandlinger i staten høsten 2012

avtale.jpg

I tariffoppgjøret 2012 er det satt av en pott til lokale forhandlinger ved de enkelte virksomhetene i staten med virkningstidspunkt 1. september. FAD og hovedsammenslutningene har imidlertid avtalt at det ikke skal føres formelle lokale forhandlinger før oppgjøret for de Unio-organiserte er ferdig behandlet i Rikslønnsnemda. Kjennelsen fra Rikslønnsnemda er forventet å foreligge i månedsskiftet august/september.

Partene lokalt kan imidlertid gjennomføre planleggingsmøter eller forberedende møter allerede før kjennelse fra Rikslønnsnemda foreligger, forutsatt at alle parter, inkludert tillitsvalgte fra Unio, innkalles. 

Potten det kan forhandles om lokalt er ifølge meklingsresultatet på 1,1 % av lønnsmassen per dato med virkning per 1. september 2012. Av dette er 1,0 % sentralt avtalte avsetninger og 0,1 % resirkulerte midler.