Digitalisering

Digitalisering foregår i hele samfunnet. NTL jobber aktivt med å forme digitaliseringen i offentlig sektor til det beste for brukerne og de ansatte. Dette feltet kaller vi gjerne eForvaltningen.

eForvaltningen omfatter både politikken og praksisen i måten IKT blir tatt i bruk på i offentlig sektor, internt og i samhandlingen med publikum. Vi snakker dermed både om interne fagsystemer, selvbetjeningsløsninger på nett og målsetninger, strategier og organisering av arbeidet.

eForvaltningen kan ses som et speilbilde av den rådende forvaltningspolitikken, og siden den teknologiske utviklingen går så raskt som den gjør kan vi se på eForvaltningen som forvaltningspolitikkens spydpsiss.

Last ned: NTLs temabrosjyre om eForvaltning (2014)

Last ned: NTLs temabrosjyre om digital sårbarhet (2016)

 

Outsourcing eller egen regi?

NTL mener offentlige virksomheter bør utvikle og drifte IT-systemer selv der det er mulig. I mange tilfeller bør staten ha ambisjon om å samordne anskaffelsen av systemer. I kraft av sin størrelse kan staten opptre som egen herre og unngå å komme i avhengighetsforhold til profittmotiverte leverandører med andre formål og hensyn enn statens egne.

Fafo har på oppdrag fra NTL og Fagforbundet skrevet en rapport om offentlige virksomheters sourcingstrategier. Sourcingstrategiene er strategidokumenter som regjeringen har pålagt virksomhetene å lage, der det skal framgå hvordan virksomheten planlegger å anskaffe IKT framover.
Last ned rapporten fra Fafo sine nettsider.

Medbestemmelse i eForvaltningen

IT-utviklingsprosjekter er viktige for utviklingen av hele virksomheten og omfattes av medbestemmelsesretten i hovedavtalen. Mange tillitsvalgte kommer til kort i disse prosjektene, blant annet fordi informasjon gis for sent eller i en form det er vanskelig å forstå når man ikke er IT-ekspert.

NTL lager derfor en veileder for medbestemmelse i IT-prosjekter. Veilederen tar for seg de viktigste bestemmelsene i hovedavtalene og viser hvordan de kan tas i bruk i IT-prosjekter i virksomhetne.

Arbeidet for statlig skyløsning for offentlige data

NTL og Fagforbundet jobber for at staten skal tilby en statlig drevet skyløsning for offentlige virksomheter der offentlige data kan lagres. I dag står mange kommuner og statlige virksomheter overfor valget mellom å utvikle lagringskapasitet selv eller å gå inn i krevende forhandlinger med internasjonale IT-giganter som lever av å skaffe seg oversikt over personinformasjon.

NTL og Fagforbundet mener staten bør tilby en skyløsning etter modell av den skyløsningen den tyske føderale forvaltningen har utviklet. Eksempelet fra Tyskland land viser at en offentlig skyløsning er en farbar vei, både økonomisk, teknologisk og med hensyn til overnasjonalt regelverk.

Tysklands Bundescloud ble presentert på eForvaltningskonferansen 2020, og du finner lysarkene her.

Presentation of the Bundescloud at eForvaltningskonferansen 2020.pdf eforvaltning-brosjyre-16sider-180914.pdf NTL-digital-sarbarhet.pdf
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?