Tillitsreform

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at den vil innføre en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen må medføre et brudd med markedsstyringen da denne står i veien for en ledelse og styring basert på faglighet og medbestemmelse. NTL har samlet en rekke krav til en tillitsreform for statlig sektor. Her kan du lese mer om hva vi krever.

NTL krever at tillitsreformen må innebære å:
- Revitalisere medbestemmelsen, med bedre skolering, tilstrekkelig til utøvelse av vervet og klarere avgrensning mot politiske beslutninger
- Erstatte mål- og resultatstyringen med et system som satser på faglig skjønn for å nå overordnede politiske mål
- Avvikle de flate budsjettkuttene som Solbergregjeringen innførte
- Utføre arbeidet i offentlig regi med egne faste ansatte i fulle stillinger og med klare ansvarsforhold
- Utvikle en ny lederplattform i staten basert på statens særpreg, verdigrunnlag og overordnede mål

 

Last ned:
NTLs krav til en tillitsreform for statlig sektor
NTL-leder Kjersti Barsok i en kronikk i Stat & Styring
DeFacto-rapporten Tillit og medbestemmelse i staten
DeFacto-rapporten Tillitsreform - Mer enn ord
LO-notatet Tillitsreform i offentlig sektor

Bestill trykt eksemplar i web2print:
NTLs krav til en tillitsreform i statlig sektor

 

 

 

Markedsstyringen av statlig sektor har de siste ti-årene vært preget av styrings- organisasjons-, og ledelsesformer som har ført til mindre autonomi for arbeidstakerne, mer kontroll av den enkelte og undergraving av partsamarbeidet. Sammen med kutt i virksomhetenes budsjetter har dette svekket statens mulighet til å oppfylle samfunnsoppdraget og gitt dårligere tjenester til innbyggerne.

Målet med tillitsreformen må være å revitalisere medbestemmelsesordningene, gi ansatte mer tillit og autonomi i arbeidshverdagen og sikre en demokratisk ledelse i staten. For å oppnå dette, må organisasjonsformer bygget på konkurranse og markedsstyring avvikles.

- Vi har startet det som må bli det siste budsjettåret med flate kutt i offentlig sektor. Dette må bli året hvor vi diskuterer hva som skal til for at offentlig sektor blir enda bedre og tjenestene til innbyggerne får enda høyere kvalitet, skriver NTL-leder Kjersti Barsok i en kronikk i Stat & Styring.

I 2021 undersøkte DeFacto hvilke forventninger medlemmer og tillitsvalgte i endel virksomheter i staten hadde til den varslede tillitsreformen. Resultatene kan du lese om i DeFacto-rapporten Tillit og medbestemmelse i staten.

NTL har utarbeidet et hefte med tiltak som må inngå i en tillitsreform for statlig sektor. Kravene er delt inn etter områdene medbestemmelse, styring og finansiering, organisering og ledelse. Her kan du se Ellen Dalens oppsummering av NTLs syn på tillitsreformen:

 

 

Også LO har oppsummert hva de mener bør med i en tillitsreform i LO-notatet Tillitsreform i offentlig sektor. - Markedsløsninger passer ikke i offentlig sektor. En tillitsreform handler om å skape en enda bedre offentlig sektor. Vi må sørge for at ansatte bruker mer tid på å tilby gode offentlige tjenester, Ikke meningsløs rapportering og byråkrati, sier nestleder i LO Roger Heimli om LOs plan for offentlig sektor.

Regjeringen har ansvar for finansering, organisering og styring av staten. Den har også ansvar for arbeidslivspolitikken for 160 000 statsansatte. Regjeringen sitter på virkemidlene og på ansvaret for å gjennomføre reformen. Tiltakene må derfor følges opp politisk og overfor de enkelte virksomhetene.

I forskningssektoren styres finansieringen av kriterier som NTL mener bør avvikles, og Hatlenutvalget har anbefalt å avvikle seks av dem. - NTL mener dette er en fantastisk mulighet til å gjennomføre et nødvendig oppgjør med markedsstyringen av sektoren som har vært kritisert i flere tiår, skriver 2. nestleder i NTL Ellen Dalen i en kronikk i Khrono. Kritikken av det rigide finansieringssystemet kommer også fram i rapporten Tillitsreform - Mer enn ord, som DeFacto skrev for NTL-foreningene i forsknings- og utdanningssektoren i 2021.

 

Medbestemmelse og tillit
Partssamarbeidet er utgangspunktet for medbestemmelse på arbeidsplassen. Tillitsreformen må omfatte tiltak som gjør at statlige arbeidsgivere etterlever Hovedavtalen som er inngått mellom staten og hovedsammenslutningene. Etter mange år med svekkelse av medbestemmelsen anser NTL at det nå er
nødvendig at regjeringen tar ansvar for å påse at arbeidsgivers representanter i de enkelte virksomhetene oppfyller sine forpliktelser etter Hovedavtalen. NTL fremmer derfor tiltak som vil revitalisere medbestemmelsesordningene, blant annet satsning på fellesskolering.

Skal vi lykkes med tillitsreformen må de tillitsvalgte på arbeidsplassene og på sentralt nivå involveres. NTL mener det må nedsettes et partssammensatt utvalg for tillitsreform sentralt i staten. Arbeidet med tillitsreformen på statens arbeidsplasser må gjennomføres mellom de lokale partene. Det norske arbeidslivet kjennetegnes av høy grad av autonomi for den enkelte arbeidstaker. Styringen av staten må legge til rette for at de ansatte i størst mulig grad skal ha mulighet til å påvirke oppgaveløsningen og egen arbeidshverdag.

NTL_krav_tillitsreform_2022.pdf
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?