Omsorg er arbeid

Det er en likestillingsutfordring når tidsklemma for unge i småbarnsfasen gjør at mange kvinner havner bakpå i lønnsutviklingen i arbeidslivet. Dette er strukturer vi må gjøre noe med. Retten til utvidet ammefri for mødre og arbeidstidsreduksjon er viktige tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for denne gruppen.

NTL Ung har en ambisiøs politikk for unge i småbarnsfasen! i skal i 2024 arbeide for gjennomslag for vår politikk, og vil særlig prioritere påvirkningsarbeid opp mot LO-kongressen i 2025. 

 

Utdrag fra politisk plattform (les fullstendig politikk her)

 

2.5.1 Likestilling for gravide og småbarnsforeldre

Etableringsfasen skiller seg fra andre livsfaser ved at kjønn er en sentral faktor. Arbeidsgivers tilrettelegging har betydning for likelønn og karrieremuligheter videre. Det er tøft å kombinere graviditet og småbarn med å være i jobb, og den største belastningen ligger på den som bærer frem barnet og ammer. Sykepengeordningen tar ikke hensyn til at det store flertall av gravide blir sykemeldt i løpet av svangerskapet. NTL Ung mener derfor at dagens sykepengeordning er diskriminerende.

Et likestilt arbeidsliv krever et likestilt familieliv. En generell arbeidstidsreduksjon er et viktig likestillingstiltak i arbeidslivet. 

NTL Ung vil:

  • avtalefeste at en arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som er gravid i tredje trimester skal ha rett til tjenestefri med full lønn i inntil to timer pr dag. En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som er gravid i tredje trimester skal ha rett til tjenestefri med full lønn i inntil en time per dag
  • avtalefeste at en arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som har barn under 3 år i barnehage skal ha rett til tjenestefri med full lønn i inntil en time per dag
  • at svangerskapspenger skal utvides for å gjelde alle svangerskapsrelaterte plager som reduserer arbeidsevnen
  • ha en tredeling av foreldrepermisjonen. Felleskvoten sikrer fleksibilitet og gir rom for at familiene kan tilpasse permisjonstiden til sin hverdag
  • at fedre og andre medforeldre, i de tilfellene hvor mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, skal kunne ta ut foreldrepenger tilsvarende fedrekvote/medforelderkvote uten krav til mors aktivitet
  • øke foreldrepermisjonen til 52 uker med full lønn
  • øke far/medforelders omsorgspermisjon fra to til seks uker etter fødsel
  • ha rettigheter for medforelder som bidrar til økt likestilling mellom kjønnene.
  • at graviditet og omsorgsoppgaver ikke skal føre til økte lønnsforskjeller