Stortingsvalget 2021

Nytt flertall og ny retning for Norge i 2021! I løpet av de siste to stortingsperiodene har vi hatt regjeringssamarbeid som har styrt Norge inn i en retning som ikke tjener vanlige arbeidsfolk. Høyre, Venstre, Krf og Frp har brukt sine år ved makta på å utarbeide store skattekutt for de som har mest fra før, svekket velferden for oss alle og evner ikke å ta de nødvendige grepene for å løse klimakrisen som vi står ovenfor. NTL Ung mener at det trengs en ny retning og et nytt flertall etter stortingsvalget i 2021 som kan løse de store oppgavene samfunnet vårt står ovenfor de neste årene sammen. Ved at Norge får et rødgrønt flertall som tar utgangspunkt i fellesskapsløsninger og samarbeid med fagbevegelsen kan man få den retninga samfunnet vårt trenger.

Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) ble innført av den konservative regjeringen i 2015, og innebærer at statlige virksomheter fikk et budsjettkutt på minst 0,5 % hvert eneste år. På denne måten klarer ikke regjeringen å prioritere hva offentlig sektor skal drive med, men heller utføre et ostehøvelkutt som går utover alle statens virksomheter. Med store omstillingsprosesser og innføring av flere mekanismer for kontroll og måling fra ledelsens side, opplever statens ansatte et stadig økende arbeidspress og svekkede muligheter for å gjøre en god jobb. Statlige ansatte er bekymret for sin egen framtid og føler seg utrygge. De unge med minst ansiennitet er redde for at de er de første som mister jobben når det skjer nye kutt, og alle er urolige for at det blir vanskeligere å levere det vi skal i en ny arbeidshverdag som stiller urimelig store krav til de som er igjen etter budsjettkuttene. Kuttene har også påvirket Statens evne til å møte kriser effektivt. FHI var grunnet store kutt ikke beredt til å analysere testsvar som gjorde at vi kom bakpå som gjorde at den britiske virusmutasjonen fikk fotfeste i Norge. Dagpengeavdelingen i NAV lå med brukket rygg grunnet kuttene når landet plutselig fikk hundretusenvis av nye arbeidsledige og permitterte. NTL Ung mener at ABE-reformen må avsluttes umiddelbart og evalueres, og at kuttene må reverseres der de har ført til dårligere tjenester for befolkningen og påvirket samfunnsberedskapen i negativ retning.

Et nytt flertall i 2021 må gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor. De mulighetene som ligger i offentlig sektor for å kunne levere bedre tjenester til de som trenger dem skal utvikles gjennom mer tillit til arbeidstakere i offentlig sektor. I dag opplever arbeidstakere en hverdag med bestiller-utfører modeller, outsourcing, internfakturering, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbud. Ved å fjerne markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten gir vi mer tillit til arbeidstakerne til å levere de beste tjenestene som de kan. Fokuset må vekk fra bunnlinjen på budsjettet, og over på å levere de best mulige tjenestene man kan få til i offentlig sektor. Dette er bare mulig å gjøre gjennom en omfattende og radikal tillitsreform som gir makta tilbake til de som kjenner arbeidet best.

Det er vi som er unge i dag som vil merke konsekvensene og ta regninga for å løse klimakrisa som tidligere generasjoner har skapt. Dagens konservative regjering har blitt en klimasinke. Det er derfor avhengig av at vi får et nytt flertall i 2021 som gjennomfører den nødvendige tiltakene i offentlig og privat sektor for å få til et rettferdig grønt skifte. Mulighetene som ligger i det offentlige for å kutte utslipp og omstille samfunnet er helt nødvendig å ta i bruk, og NTL Ung mener at en ny regjering må se på hvordan staten kan bidra til å få bukt med klimakrisa.

Den konservative regjeringen har gjennom den tiden de har styrt Norge gjort livet vanskeligere for vanlige folk. En gruppe som ofte har blitt glemt av regjeringa og møtt med en arrogant holdning er studentene. Stipendordninga ble endra slik at man gjør studier mindre fleksible og enda vanskeligere for studenter å gjennomføre uten for mye lån. I tillegg har det ikke blitt en opptrapping i bygging av nye studentboliger, samtidig som boligprisene i både for å leie og eie egen bolig blir stadig høyere. I lys av koronakrisen har regjeringens nedprioritering av studentene blitt enda mer synlig. Studenter med tapt inntekt som følge av nedskjæringer under pandemien har blitt møtt med tilbud om mer lån og høyere studiegjeld. NTL Ung vil sikre studenters økonomiske trygghet, gjennom en dagpengeordning som ikke avhenger av en handlingslammet regjerings evne til å levere krisepakker med dårlige vilkår. Tre av fem studenter sier de føler seg mer ensom etter koronautbruddet. Samtidig rapporterer studentskipnadene om lange ventetider hos psykologtjenestene som gjør at mange studenter ikke får den hjelpen de trenger. Det må bevilges mer midler til helsetjenesten for studenter og da trenger vi en regjering som tar studenters psykiske helse på alvor.

NTL Ung mener at grupper som studenter og unge arbeidstakere er tapere som følge av den konservative regjeringen. For å løse de store oppgavene samfunnet vårt har i møte de neste årene trenger vi et nytt flertall og en ny regjering etter stortingsvalget 2021. En ny regjering for Norge som avslutter ABE-reformen og heller sikrer en tillitsreform i offentlig sektor, som tar klimakrisa på alvor og gjør det enklere for studenter og unge arbeidstakere til å møte en fremtid med håp og optimisme.

NTL Ung-leder Martin Kvalvik har skrevet i Klassekampen om viktigheten av rødgrønn samling ved valget i 2021 29. september 2020:

https://klassekampen.no/utgave/2020-09-29/debatt-ett-ar-igjen-til-konservativ-valgseier